Archive for the ‘Määratlemata’ Category

Meetmete 3.1, 5.1 ja 1.2 projektitaotluste vastuvõtu tähtaeg

Projektitaotlused meetmetele 3.1 (pärimuskultuur), 5.1 (noortetöö) ja 1.2 (mikroettevõtluse investeeringud) esitatakse viimaseks tähtajaks 22. veebruariks 2013. kl 17.  Taotlus esitatakse ühes eksemplaris paberkandjal ja kogu materjal samuti digitaliseeritult Raplamaa Partnerluskogu büroosse Rapla Maavalitsuses ning e-posti aadressil info@raplaleader.ee

Meetmete 4.1 ja 4.2 infopäevad

Meetmete 4.1 (külainvesteerignud) ja 4.2 (kohaliku omaalgatuse arendamine) taotlusvoorude infopäev toimub kolmapäeval 12. detsembril 2012 kl 15 Rapla Maavalitsuse II korruse saalis.

2013.a. taotlusvooru infopäev meetmetele 3.1, 5.1

Meetmete 3.1 ja 5.1 infopäev toimub neljapäeval 10. jaanuaril 2013 kell 15 Rapla Maavalitsuse II korruse saalis

LEADER programmi toetusmeetmed 2013.a.

2013.a. viiakse läbi ainult üks taotlusvoor jaanuaris-veebruaris 2013. Taotlusvoor toimub kõikidele meetmetele. Vooru maht on ligemale pool miljonit eurot.  Veidi on muutunud meetmelehed ja täpsustunud projektide menetelmise kord Raplamaa Partnerluskogus Raplamaa Partnerluskogu projektitaotluste menetlemise töökorrad VÄGA TÄHTIS!  Olulisim uus nõue on see, et PÄRAST  PRIA-st projektitoetuse otsuse (kirja) saamist peab projekti elluviija koheselt alustama projekti elluviimist […]

Sügisvooru projektitoetuste otsus kinnitatud

12. oktoobril 2012 Raplamaa Partnerluskogu juhatus otsustas kinnitada 2012. sügisvooru projektitoetuste nimekirja. 2012.a.sügisvoorus määratud toetused

Raplamaa rahvusvahelise koostöö spetsialistide-giidide koolitus

Raplamaa Partnerluskogu korraldab alates käesoleva aasta kevadest kursuse rahvusvahelise koostöö spetsialistidele – giididele.  Kursuse esimene moodul toimus käesoleva aasta kevad-suvel, millel õpiti tundma rahvusvahelise suhtlemise ja väliskülaliste vastuvõtu põhialuseid. Sügisel toimub koolituse teine moodul konkreetse sihtsuunitlusega juba Raplamaa tutvustamisele.  Koolituse lõpeb spetsialistide atesteerimisega, milleks viiakse läbi  teooria eksam ja praktiline eksam.  Kaks parimat lõpetajat saavad […]

Põllumajandusministri LEADER määrus uuenes

21. septembril 2012 allkirjastas põllumajandusminister  LEADER määruse uuendatud kujul. Uuendatud määrus on kättesaadav lingi all  Maarus_75_2012 Määruse seletuskiri on kättesaadav lingi all Leader-seletuskiri-2012

LEADER logode trükifailide link

Projektitaotlejate soovil paneme üles lingi Maamajanduse Infokeskuse kodulehel , kus soovijad leiavad  LEADER projektide tähistamiseks trükifailid http://www.maainfo.ee/index.php?page=2706

Koondandmed LEADER projektide rahastamise kohta 2009-2011

Alljärgneval lingil avanevad koondtabelid  Raplamaa Partnerluskogu poolt kinnitatud ja PRIA poolt otsustatud projektide rahastamise kohta.  Tabelid on niihästi meetmete lõikes, aastate lõikes, valdade lõikes.  Tabelid on näitlikustatud diagrammide ja joonistega.  Toodud on ära täielik rahastatud projektide nimekiri koos määratud toetuse summadega.  2009-2011.a. andmed on lõplikud.  2012.a. projektitaotlused on osaliselt veel PRIA-s  läbi vaatamisel. Analüüsi tegi […]

Õppepäevad külaelu edendajatele ja maaväikeettevõtjatele

Raplamaa Partnerluskogu teatab, et 21. ja 22. septembril 2012 toimuvad Raplamaa Partnerluskogu õppepäevad suunitlusega Märjamaa valla ja Kehtna valla LEADER sidusrühmadele.    Õppepäevad on pühendatud LEADER programmi ja Maaelu Arengukava meetmete ellurakendamise tulemustele külaelu ja maaväikeettevõtluse arendamisel.    Õppepäevade kava on järgmine:    21.sept Reede 17.00 Kogunemine Sipa mõisa juures ja tutvumine Sipa küla tegemistega […]

Powered by WordPress and ThemeMag