Meede 1 Kogukonna investeeringud

MEETME LÜHIKE ISELOOMUSTUS

Meetme kaudu rahastatakse avalikus kasutuse olevate ehitiste (hooned, rajatised)  projekteerimist, ehitamist, rekonstrueerimist, renoveerimist (remonti)  ja avalikuks kasutamiseks vajaliku sisseseade ja vahendite (spordivahendid, käsitöövahendid, kultuuritööks vajalik sisseseade jm) soetamist.

Toetust saavad taotleda Rapla maakonnas registreeritud ja tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused (KOV hallatavad asutused ainult läbi KOV-de).

Toetuse maksimaalne summa on 100 tuhat eurot. Toetuse määr kuni 90% abikõlbulikest kuludest.

Objekt, mille jaoks toetust taotletakse peab olema kas taotleja omandis või antud talle omaniku poolt õiguslikul alusel kasutamiseks.  Objekt peab üldjuhul asuma Raplamaal. 

Toetust ei anta KOV omandis olevate hoonete ja rajatiste tavaliseks rekonstrueerimiseks ja remondiks, kui sellega ei kaasne uue lisaväärtuse või tegevuse loomine objektile. 

Toetust ei anta KOV taristu ehitamiseks (vesi-kanalisatsioon, elekter, teed).

Meetmesse projektitoetuse taotluste vastuvõtt on avatud 1.03.-1.04.2019  kuni kella 23.59-ni

Taotluste esitamine ja vastuvõtt toimub AINULT e-PRIA portaali kaudu (uus e-PRIA)

Taotluse esitamiseks peate enne olema saanud e-PRIA kliendiks ja sõlminud selleks lepingu, mille leiate samas  e-PRIA lehelt.

 

TAOTLEMINE 2019 

2019.a. rakenduskava meede 1 meetmeleht

Raplamaa Partnerluskogu projektitaotluste hindamise kord 2019.a.

Slaidikava Meede 1

 

ESITATAV LISADOKUMENT:

1. Projekti_kirjeldus

2. Ehituse tehniline projekt (väljavõte põhiprojekti joonistest koos seletuskirjaga).  Eelprojekti või eskiislahendus juhul, kui taotletakse toetust projekteerimisele koos ehitustegevusega. 

3. Ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu inventar või seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt kaheksaks aastaks alates taotluse esitamise kuupäevast (näiteks rendileping)

4. KOV ehitusspetsialisti poolt väljastatud arvamusavaldus, kas kavandatav ehitustegevus nõuab ehitusluba või ehtusteatist.

5. mittetulundusühingu puhul liikmete nimekiri (mitte varajasem, kui taotlemisele eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga)

6. mittetulundusühingu puhul vabas vormis prognoos projekti elluviimise majandusaasta tulude allikate kohta sektorite lõikes (riigi ja kohaliku omavalitsuse toetus, liikmemaksud, tulu majandustegevusest) NB! Täidetakse e-PRIA taotlusvormil.

 

VARASEM INFORMATSIOON ALLPOOL

2018 taotlemine:

 

Alusdokumendid:

Meede 1 meetmeleht 2018

 

Nõuded:

Infopäevade slaidikava

 

Taotluse juures esitatavad dokumendid

1. Taotlusvorm on täidetav üksnes vahetult e-PRIA (uus e-pria) keskkonnas.

2. Projekti_kirjeldus

Lisadokumendid (vastavalt vajadusele)

3. Ehituse tehniline projekt (väljavõte põhiprojekti või eelprojekti joonistest koos seletuskirjaga, eskiislahendus)

4. Ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu inventar või seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt seitsmeks aastaks alates taotluse esitamise kuupäevast (näiteks rendileping)

5. KOV ehitusspetsialisti poolt väljastatud arvamusavaldus, kas kavandatav ehitustegevus nõuab ehitusluba või ehtusteatist.

6. mittetulundusühingu puhul liikmete nimekiri

7. mittetulundusühingu puhul vabas vormis prognoos projekti elluviimise majandusaasta tulude allikate kohta sektorite lõikes (riigi ja kohaliku omavalitsuse toetus, liikmemaksud, tulu majandustegevusest)

 

2017 taotlemine:

Abimaterjalid  

Infopäevade slaidiesitlused (jaanuar, veebruar 2017):

Meede 1

Nõuded taotlusele ja taotlejale.

Projektititaotluse esitamine-e-PRIAs-veebile (PRIA slaidiesitlus)

Tähistamine:

2016 LEADER-meetme teavitamise määrus (slaidiesitlus infopäeval)

määruse lisa LEADER objektide tähistamiseks vajalikud logod uuendatud kujul

Neliklogo (EL lipp, EL LEADER logo, Eesti LEADER logo, Raplamaa PK logo) Neliklogo (õige) kleebis2

Juhendmaterjalid:

1. Raplamaa Partnerluskogu meetmeleht 2017-a-rakenduskava-c-osa-meede-1

2.Projektitoetuse taotluste menetlemise ja hindamise kord

3. Hindamiskriteeriumid meede1

Taotluse juures esitatavad dokumendid

1. Taotlusvorm on täidetav üksnes vahetult e-pria (vana e-pria) keskkonnas.

Taotlusvormi ei saa eelnevalt täita ja hiljem üles laadid

2. Ehitustegevuse eelarve vorm (ehitamise puhul)

2a.  Kalkulatsioon (soetuste puhul)

3. Projekti_kirjeldus

Lisadokumendid (vastavalt vajadusele)

4. Ehituse tehniline projekt (väljavõte põhiprojekti või eelprojekti joonistest koos seletuskirjaga, eskiislahendus)

NB! Kui taotletakse toetust üle 30000.-, siis peab lisama ehitusprojekti põhiprojekti staadiumis, v.a. juhul, kui taotletakse toetust projekteerimisele koos järgneva ehitustegevusega

5. Ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu inventar või seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt seitsmeks aastaks alates taotluse esitamise kuupäevast (näiteks rendileping)

6. KOV ehitusspetsialisti poolt väljastatud arvamusavaldus, kas kavandatav ehitustegevus nõuab ehitusluba või ehtusteatist.

7. mittetulundusühingu puhul liikmete nimekiri

8. mittetulundusühingu puhul vabas vormis prognoos projekti elluviimise majandusaasta tulude allikate kohta sektorite lõikes (riigi ja kohaliku omavalitsuse toetus, liikmemaksud, tulu majandustegevusest

 

 

Powered by WordPress and ThemeMag