Meede 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine

Taotlemine 2020 

Meetme üldine iseloomustus

Meetme kaudu saab  toetust nn pehmeteks  ehk teadmussiirde projektideks.  Teadmussiirde projektid on ettevõtluse arendamisele suunatud teavituse ja koolituse projektid. Taotlejaks võivad olla põhikirjaliselt ettevõtluse arendamisega tegelevad mittetulundusühingud ja sihtasutused. Toetuse maksimaalne summa on teadmussiirde projektidel 8 000 eurot ja toetuse määr kuni 90% abikõlbulikest kuludest ning ühisprojektidel (vähemalt 2 partnerit, kes tegutsevad 2-4-aastase tegevuskava alusel) 15000.- ja toetuse määr 60% abikõlbulikest kuludest. 

Toetatavad tegevused on:

 • teavitus-ja turundusürituste korraldamine , s.h. messil ja näitusel mitme ettevõtte ühise ekspositsiooniga (esitlusega) osalemine turundusplaani alusel
 • kuni kolmepäevase kohapeal viibimisega ettevõtluse arendamisele pühendatud  õppereisi korraldamine  (toetatavad kulud on sõidukulud, majutuskulud ja õppereisi objektide külastamise kulud)
 • piirkonna eripära esitlemiseks vajalikud tegevused nagu teabepäevad, konverentsid, näitused, kohalike toodete laadad, samuti vastava infomaterjalide väljaandmine (flaierid, voldikud, plakatid, brošüürid, videoklipid jm)
 • kuni kolmepäevaste otseselt piirkonna ettevõtluse arendamisega seostuvate seminaride ja koolitustsüklite läbiviimine piirkonna ettevõtjatele ja ettevõtete ühendustele (lubatud kulud on ruumide rent, koolitaja tasu, mis võib sisaldada koolitusmaterjale)).

 

Meetmesse projektitoetuse taotluste vastuvõtt toimub  1. märtsist kuni 1.aprillini (kell 23.59) 2020 e-PRIA keskkonnas 

2020.a meetme 2 meetmeleht

Projekti kirjelduse vorm

 

 

ARHIIV:

Taotlemine 2019

MEETME üldine iseloomustus

Meetme kaudu toetatakse otseselt ettevõtluseks vajalikke  investeeringuid (tootmise või teenuste osutamise ruumide projekteerimine, ehitamine, rekonstrueerimine, renoveerimine)  ja tootmiseks või teenuste osutamiseks vajalike seadmete ning vahendite soetamist.

Meetme kaudu saavad  investeeringutoetust taotleda ainult äriühingud, s.h. FIE-d, kes on registreeritud ja tegutsevad Raplamaal. Toetuse objekt peab üldjuhul samuti asuma Raplamaal.

Taotluse objekt (hoone või maa-ala)  peab kuuluma taotlejale või olema talle õiguslikul alusel omandisse antud (kasutuseks või renditud ).

Toetusi ei anta põllumajanduse ja metsamajanduse objektidele, kinnisvara arendamiseks,  infrastruktuuri arendamiseks (v.a. väikeinfrastruktuuri objektid)  jm.  Täpsem loetelu vaata meetmelehest.

Toetuse maksimumsumma on 60 tuhat eurot.  Toetuse määr on kuni 60% abikõlbulike kulude maksumusest, sõidukitel 30%. Toetuse miinimumsumma on 5 tuhat eurot.

Meetme kaudu saab ka toetust nn pehmeteks  ehk teadmussiirde projektideks.  Teadmussiirde projektid on ettevõtluse arendamisele suunatud teavituse ja koolituse projektid. Taotlejaks võivad olla põhikirjaliselt ettevõtluse arendamisega tegelevad mittetulundusühingud ja sihtasutused. Toetuse maksimaalne summa on 5 000 eurot ja toetuse määr kuni 90% abikõlbulikest kuludest. Abikõlbulikud kulud on otseselt koolitus- või teavitustegevusega seotud kulud (koolitaja tasu, ruumide üür jm)

Meetmesse projektitoetuse taotluste vastuvõtt toimub 1.aprillist kuni 2.maini (kell 23.59) 2019

Slaidiesitlus meetme kohta  2019.a. infopäevadel 

2019.a. meede 2 slaidiesitlus infopäeval

Meetmelehte loe siit  

2019.a. rakenduskava meede 2 meetmeleht

Taotlused esitatakse ainult digitaalsel kujul ja ainult  uues e-PRIA portaalis.

https://epria.pria.ee/epria2/login/

Vaata PRIA videojuhendit taotluse esitamise kohta

Eelnevalt peab taotleja ennast registreerima e-PRIA kliendiks. Kliendiks registreerimine toimub samuti uue e-pria portaali kaudu.

PRIA kliendiks hakkamise juhis

Projektitaotluste menetlemine Raplamaa Partnerluskogu büroos kestab kuni 31. maini 2019. Menetlemine toimub ainult e-PRIA keskkonnas.

Projektitaotluste hindamine hindamiskomisjonis kestab kolm nädalat kuni 21. juunini 2019. Hindamine toimub e-PRIA keskkonnas.

Raplamaa Partnerluskogu projektitaotluste hindamise kord 2019.a.

Projektitaotluste paremusjärjestuse kinnitamine Raplamaa Partnerluskogu juhatuse poolt toimub kõige hiljema 30. juunil 2019.  Pärast juhatuse otsust edastab Raplamaa Partnerluskogu paremusjärjestuse koos rahastamise ettepanekutega PRIA-le .

PRIA teeb taotluse rahuldamise otsuse  60 tööpäeva (kolme kuu) jooksul.

 

 

 

_________________________________________

Esitatavad dokumendid: 

 1. Taotlusvorm. Avaneb üksnes UUE e-PRIA keskkonnas, seda ei saa varem alla laadida ega eraldi täita.
 2. Soovituslik (ei pea taotlusele lisama, kuid selle alusel saab taotlust täita)  on ehitustegevuse eelarve vorm  PRIA kodulehelt Ehituse eelarve vorm (PRIA)
 3. Soovituslik (ei pea lisama taotlusele, kuid selle alusel saab täita taotlust) on soetuste  puhul    Kalkulatsioon
 4. Teadmussiirde projektide puhul Projekti kirjelduse vorm
 5.  Äriplaani vorm Äriplaani vorm ja juhend (võimalik näidis)
 6. Ühisprojekti tegevuskava Ühisprojekti tegevuskava
 7. Ehituse hinnapakkumise soovituslik vorm PRIA ehituse hinnapakkumise vorm
 8. Kohaliku omavalitsuse vabas vormis selgitus ehitusloa või ehitusteatise vajalikkuse või mittenõutavuse kohta
 9. LINK soovitusliku  äriplaani juurde finantsprognooside  finantsprognooside tabel 2019 https://www.eas.ee/alustav/ari-planeerimine/ressussside-vajadus_rahakaibe-plaan/

 

Täiendavad juhendmaterjalid

 1. Raplamaa Partnerluskogu projektitaotluste hindamise kord 2019.a.
 2. Hindamiskriteeriumid meede 2 2019.a.

 

*

VANAD INFOMATERJALID 2017 A. TAOTLUSVOORUS

MITTE KASUTAMISEKS!

Abimaterjalid (infopäevadel kasutatud slaidiesitlused)

Üldised nõuded taotlejale ja taotlusele . ETTEKANNE infopäevadel veebruaris-märtsis 2017

Meede 2 esitlus Raplamaa Partnerluskogu strateegia rakenduskava 2017 ETTEKANNE infopäevadel aprillis 2017

NB! Õppimiseks vajalik juhend LEADER projektitaotluse esitamine-e-PRIAs-veebile (PRIA slaidiesitlus)

Ettekanne infopäeval   2016 LEADER-meetme teavitamise määrus

LINK Maaelul ministeeriumi kodulehele

http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/maaettevotlus-ja-maaelu/leader

Määruse lisa LEADER objektide tähistamiseks vajalikud logod uuendatud kujul

Neliklogo (EL lipp, EL LEADER logo, Eesti LEADER logo, Raplamaa PK logo) Neliklogo (õige) kleebis2

Võimalikud näidised infosiltidest infosilt-uritusteks-taidetud-naidis ; infosilt-leader-objektile

Juhendmaterjalid

1.2017.a. Rakenduskava C osa meede 2 (NB! faili täielikuks lugemiseks klõpsake teatetel “Luba redigeerimine”)

2. Projektitoetuse taotluste menetlemise ja hindamise kord

2a. Hindamiskriteeriumid. Meetme 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine

3.  Taotlejale enesekontrolliks Kontroll-leht meede 2

3a. ariplaani koostamise abimaterjal 24 04 2014 ja  äriplaani koostamise juhend

 

ESITATAVAD  dokumendid

Taotlusvormid

1. taotlusvorm on täidetav üksnes vahetult e-pria keskkonnas (vana e-pria), taotlusvormi ei saa varem täita ega üles laadida

2. Ehitustegevuse eelarve vorm (PRIA vorm) Ehitamise puhul

3.Kalkulatsioon (esitada soetuste puhul) (Raplamaa Partnerluskogu vorm)

Taotluse lisadokumendid

3a.  LEADER äriplaani vorm 2016 (nii tegutseva kui ka loodava ettevõtte puhul. Raplamaa Partnerlukogu vorm)

3b. isegenereeruvad finantsprognoosid 2017 (EAS vorm äriplaani juurde, soovituslik)

3c ehitusprojekt (väljavõte põhiprojekti või eelprojekti joonistest koos seletuskirjaga, eskiislahendus)

3d,Projekti_kirjeldus AINULT TEADMUSSIIRDE PROJEKTIDELE

3e Projektijuhi elukirjeldus CV, ainult teadmussiirde projektidele

3f. 2016.a. majandusaasta aruanne (võib olla kättesaadav Äriregistris)

3g.Ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu inventar või seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt seitsmeks aastaks alates taotluse esitamise kuupäevast (näiteks rendileping)

3h kasutatud masina või seadme ostmise puhul ärakiri hinnapakkumisest, milles kajastub uue samalaadse masina või seadme hind

3i    KOV ehitusspetsialisti poolt väljastatud arvamusavaldus, kas kavandatav ehitustegevus nõuab ehitusluba või ehitusteatist.

Toetuse väljamaksmise juures esitatavad vormid

4. Taotlejale esitatava hinnapakkumise vorm

5. maksetaotluse (endine kuludeklaratsioon) vorm

6. maksetaotluse vorm osaliselt tasutud kuludokumentide alusel

7. ehitustegevuse kulude vorm

Muud vormid ja blanketid

INFOSILT-LEADER-objektile (3)

Infosilt-üritusteks-täidetud-näidis

LEADER-üritusel-osalejate-REGISTREERIMISLEHT (3)

 

Powered by WordPress and ThemeMag