Meede 3 Kogukonna edendamine

NB! Meede 3 on 2020 suletud ning taotlust e-PRIAs esitada ei saa!

MEETME LÜHIKE ISELOOMUSTUS

Meetmes toetatakse kogukonna huvides tehtavaid arendustegevusi (koolitused, teavitused, kultuuri – ja sporditegevused jm).  

Toetatakse projekte mis viiakse ellu vähemalt kahe juriidilise partneri poolt vähemalt 2-aastase tegevuskava alusel. Projekti kestus peab jääma vahemikku 24-48 kuud.

Meetme kaudu ei anta toetust investeeringuteks (ehitamiseks ja soetusteks). 

Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused, kes on registreeritud ja tegutsevad Raplamaal. 

Toetuse minimaalne summa algab 2000 eurost ning maksimaalne summa ühele projektile on 20000 eurot, toetuse määr kuni 90%. 

 

Meetmesse projektitoetuse taotluste vastuvõtt 1.aprillist kuni 2. maini (kell 23.59) 2019 uue e-PRIA portaali kaudu.

Projektitoetuse taotluste hindamine ja paremusjärjestuse koostamine toimub prognoositavalt juuniks 2019.

Meetmelehte loe siin

2019.a. rakenduskava meede 3 meetmeleht

Meede 3 – tutvustav slaidikava

Raplamaa Partnerluskogu projektitaotluste hindamise kord 2019.a.

 

Taotlemisel esitatavad dokumendid:

  1. Taotlus koos eelarvega  täidetakse uues e-PRIA keskkonnas;
  2. Projekti kirjeldus;
  3.  MTÜ liikmete nimekiri (mitte varasem, kui taotlemisele eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga);
  4.  Projektijuhi CV, kui taotletakse toetust projektijuhtimisele
  5. Ühiste kavatsuste kokkulepe, mis on allkirjastatud kõikide osapoolte poolt

 

ARHIIV (varasemate aastate materjalid) 

2017

TAOTLEMISEL ESITATAVAD DOKUMENDID:

1. Taotlusvorm täidetakse ainult vahetult  e-PRIA-s (vana e-PRIA ). Taotlusvormi ei saa varem täita ja ei saa üles laadida

2. Ühisprojekti-tegevuskava

3. Projekti kirjeldus

4. MTÜ liikmete nimekiri või SA asutajate nimekiri

5.  MTÜ või SA tulude prognoos – vabas vormis õiend, millest selgub mittetulundusühingu projekti elluviimise aasta tulude allikad   sektorite kaupa (avalikust sektorist – riigi ja omavalitsuse toetus,  tulu majandustegevusest,  tulu liikmemaksudest jm)

6. Projektijuhi CV, kui taotletakse toetust projektijuhtimisele

 

ABIMATERJALID (slaidiesitlused):

Nõuded meede 3

LEADER projektitaotluse esitamine-e-PRIAs (PRIA slaidiesitlus)

 

 

JUHENDMATERJALID:

1. Raplamaa Partnerluskogu meetmeleht 2017-a-rakenduskava-c-osa-meede-3

2.Projektitoetuse taotluste menetlemise ja hindamise kord

3.Meede 3 hindamiskriteeriumid

4.  Kontroll-leht  Taotlejale enesekontrolliks.

 

 

PROJEKTI ELLUVIIMINE – MAKSETAOTLUS:

1. Taotlejale esitatava hinnapakkumise vorm

2. maksetaotluse (endine kuludeklaratsioon) vorm

3. maksetaotluse vorm osaliselt tasutud kuludokumentide alusel

 

TÄHISTAMINE:

INFOSILT-LEADER-objektile (3)

Infosilt-üritusteks-täidetud-näidis

LEADER-üritusel-osalejate-REGISTREERIMISLEHT (3)

LEADER objektide ja tegevuste tähistamine (Uus teavitusmäärus)

määruse lisa LEADER obektide tähistamiseks vajalikud logod uuendatud kujul

Neliklogo (EL lipp, EL LEADER logo, Eesti LEADER logo, Raplamaa PK logo) Neliklogo (õige) kleebis2

Powered by WordPress and ThemeMag