Raplamaa Partnerluskogu õppereis Põlvamaa LEADER tegevusgrupi juurde

Raplamaa Partnerluskogu Raikküla valla LEADER sidusrühm korraldab 2 ja 3. augustil õppereisi maaelu edendajatele ja LEADER projektide elluviijatele, et tundma õppida Põlvamaa Partnerluskogu kogemusi LEADER programmi elluviimisel ja tutvuda uue perioodi strateegia rakendamisega.

Õppereis viiakse läbi koostöös Raikküla vallavalitsuse ja Raplamaa Külade Liiduga.

Õppereisi kava on järgmine

Raikkyla_LEADER_sidusryhma_Polvamaa_kogemusreisi_KAVA_kuulutusele_lisana_logodega (4)

 

 

Vigala valla LEADER sidusrühm korraldas noortele suveüritused

Vigala valla LEADER sidusrühmas viidi läbi  Raplamaa Partnerluskogu liikme MTÜ Folklooriselts Kiitsharakad eestvedamisel   piirkonna noortele külaelu elavdamise suvised üritused.

Ürituste eesmärk oli teadvustada noortele piirkonna maaelu ja maaettevõtluse arengut läbi ajaloo, et tugevdada kohalikku idenditeeti ja tõsta ausse traditsioonilised kultuuriväärtused.

Kolmapäeval 3. augustil koguneti  kl 9 Vana Vigalas ja  tutvustati noortele kuni 1968.a. toiminud kitsarööpalist raudteed, mis läbis Vigala valda ja mille üks oluline vahejaam oli Vigalas. Alles on vana jaamahoone. Raudteel oli oluline tähtsus kohaliku ettevõtluse edendamisel.  Lastele räägitakse raudteest ja selle osast niihästi minevikus kui ka tulevikus, nüüd kus ehitamisel tuleb Rail Baltic.  Tehti õppereis  Pärnumaal asuvat Lavassaare raudteemuuseumi.

Neljapäeval 4. augustil kell 15 toimusid noortele õppepäev ja töötoad tutvumaks Läänemaa ja saarte rahvakultuuri traditsioonidega ja nende arendamisega tänapäeval.  Korraldati töötuba, kus õpiti tundma pärimuslikke muusikainstrumente, eeskätt hiiu kannelt  ja selle kaasajastamist elektroonikaga. Harjutatati kannelt mängima ja kuulatati  õpitubade meistrite kandlemängu ning pakuti muusika kuulamist valla inimestele.

Üritust koordineeris Raplamaa Partnerluskogu projektide hindamiskomisjoni liige  Janika Liländer

Teavaet ürituse kohta   Vigala LEADER sidusrühma suveürituse kokkuvõte

Buss_lavassare 1_0 Buss_lavassare 2_0 Puuluup 1 Puuluup 2 Puuluup 3 Puuluup 4

Avatud talude päev kulges edukalt

Pühapäeval 24. juulil toimunud teisel üle – eestilisel Avatud Talude Päeval avasid oma uksed külastajatele üksteist talu ja põllumajandusettevõtet Raplamaal.

Tõrvaaugu Mahe talus Vigalas tutvustati mahetatrakasvatus ja tooteid ning lambakasvatus. Uudistajaid oli 350 inimese ringis.

Tõnsu Veise piima- ja lihakasvatuse talusse Raikkülas  jõudis üle saja külastaja, kelle hulgas olid seekord ka itaallased, uudistati loomade kasvatamist.

Käki-Tasmuthi hobitalu Märjamaa vallas oli suure külastajate huvi all, uudistajaid käis ligi 650 inimest, tutvuti lamba-ja linnukasvatuse ning käsitöötoodetega.

Enno talus Märjamaa vallas tutvusid ligi 250 külastajat uudsete taimede-külmakindlate sõnajalgade kasvatamisega

Sillaotsa talumuuseumi külastas üle 100 huvilise.

Leevre mõisa Märjamaa vallas külastas ligi 400 lambakasvatuse ja villast toodete tootmise huvilist.

Kehtna Mõisa osaühing on harjunud külalisi vastu võtma,  seegi kord uudistas kaasaegset piimakarjandust üle 450 inimese.

Kärneri-Jõe talu Märjamaa vallas võimaldas samuti tutvuda piimatootmisega ja teraviljakasvatusega ligi 450 osalisel.

Juurimaa tall Märjamaa vallas oli teatud ja tuntud külastajate vastuvõtja, seekord oli uudistajaid üle 500

Uusikaubi talu Vigala vallas  tegeleb maitsetaimede kasvatamisega,  huvitatud oli alla 200 külastaja.

Opi talu aia kohvik Kehtna vallas pakkus kodukohvikuna pagari  – ja kondiitritooteid üle 300 inimesele.

Avatud Talude päev tõendas linnainimeste suurt huvi, kuidas maal tegelikult elatakse ja mida tehakse.

Suur tänu kõigile vastuvõtjatele.

AVATUD TALUDE PÄEV Raplamaal

Pühapäeval 24. juulil toimub üle-eestiline üritus AVATUD TALUDE PÄEV, mille raames on võimalik külastada  talusid ka Raplamaal.

Raplamaa Partnerluskogu aitab Maamajanduse Infokeskus ürituse läbiviimisel

Raplamaa on külastajatele avatud järgmised talud:

 • Vigala vallas Tõrvaaugu Mahe talud (lambakasvatus)
 • Vigala vallas Uusikaubi talud (maitsetaimede kasvatus)
 • Märjamaa vallas Käki Tasmuthi Hobitalu (lambakasvatus)
 • Märjamaa vallas Enno talu (sõnajalgade kasvatus)
 • Märjamaa vallas Sillaotsa talumuuseum (maakultuuri väärtused)
 • Märjamaa vallas Kärneri-Jõe talu (piimaveiste kasvatus)
 • Märjamaa vallas Juurimaa tall (hobusekasvatus)
 • Raikküla vallas Tõnsu Veis talu (piima- ja lihaveiste kasvatus)
 • Kehtna vallas Kehtna Mõisa OÜ (piimaveiste kasvatus)
 • Kehtna vallas Opi talu aiakohvik (pagari- ja kondiitritoodete valmistus)

Täpsemalt saate tutvuda, mida talud Avatud Talude Päeval pakuvad, kui külastate Maamajanduse Infokeskuse kodulehekülge    http://www.maainfo.ee/avatudtalud-andmebaas  ja valite lingi Raplamaa

Samas leiate ka pikema lingi iga talu juurde, kus on teada saada, kuidas talu juurde sõita.

Lisainfot Raplamaa Partnerluskogust

Iris Haiba (Märjamaa ja Vigala piirkond)  56 64 61 23

Jaak Vitsur (Kehtna ja Raiküla piirkond)  55 17 253

Kogukonnaedenduse meetme projektide taotlusvoorust

Kogukonna edendamise meede  on Raplamaa Partnerluskogu  strateegia arendustegevuste ehk nn pehmete projektide meede. Meede asendab eelmise perioodi kolme erinevat meedet – pärimuskultuuri, külaedendust ja noorsootööd.  Uueks komistuskiviks sai paljudele taotlejatele nõue, et projekt peab olema ühisprojekti vormis, mitme osalejaga koostöö kokkuleppe alusel ning et projekt peab kestma vähemalt kaks aastat.

Meetme hindamiskomisjoni üheksa liiget olid esitatud valdade LEADER sidusrühmade poolt, komisjoni juhtis kogemustega kultuuritöötaja Rita Triinu Peussa.

Meetmesse laekus 17 projekti, millest toetamiseks valiti välja 14.  Tegevuse poolest jagunesid projektid järgmiselt:

 • külakogukonna edendajate koolitus 3
 • käsitöö ja kohaliku toidu elustamine ja koolitus 4
 • spordilaagrid, eeskätt noortele 3
 • noorte loovuskoolitus 2
 • tervisedendus 1
 • kooli ja kogukonna koostöö 1

Komisjon analüüsis projekte põhjalikult, kuna seekordne taotlusvorm ja nõuded erinesid oluliselt varasemast. Hindamiskomisjon pidas kaks koosolekut

Hindamise alustamise koosolek toimus 2. mail. Koosolekul päevakorras tutvustasid Raplamaa Partnerluskogu arendusjuht Iris Haiba ja komisjoni esimees Rita Peussa üksikasjalikult hindamiskriteeriume.  Rita Peussa õpetas projektide hindamise ja keskmiste hinnete arvutamist. Iris Haiba juhtis tähelepanu, mida projektide hindamiskriteeriumide täitmise juures arvesse võtta.

Järgnes projektide hindamine

Hindamiskomisjon  töö lõpetav koosoleku  toimus 10. mail. Koosoleku päevakorras oli projektitoetuse paremusjärjestuse koostamine ja ettepanku tegemine juhatusele projektitoetuste rahastamiseks.

Praeguseks on partnerluskogu juhatus kinnitanud paremusjärjestus ning teinud PRIA-le ettepaneku toetuste rahuldamiseks ettenähtud eelarve piirides.  PRIA-s käib taotluste kontroll ja taotlejatele tulevad järelpärimised.

Augustikuu teise pooles peaksid taotlejad saama kätte taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused.

Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamise projektide menetluse esimene etapp lõppes

Raplamaa Partnerluskogu strateegia meetme “Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine” projektide menetlemise esimene etapp jõudis lõpule.  Hindamiskomisjon koostas projektide paremusjärjestuse ja partnerluskogu juhatus kinnitas selle ning tegi PRIA-le ettepaneku projektide rahastamiseks vastavalt Raplamaa Partnerluskogule ettenähtud  eelarvelisele rahasummale.

Projektide vastuvõtt toimus kuni 2. maini 2016, millele järgnes taotluste parandamine ja täiendamine.  25. maist alates hindas projekte hindamiskomisjon, kes  käis kohapeal  vaatamas kõiki esitatud projektitoetuse taotlusi. Komisjon, mida juhtis EAS kogemusega ettevõtlusnõustaja Egon Eiche, koosnes Raplamaa Partnerluskogu  piirkonnas valdade Leader sidusrühmade poolt välja valitud liikmetest, kellel kõigil on praktiline kogemus töötamiseks ettevõtluses.  Komisjon külastas LEADER objekt 31. mail ja 2. juunil.   Edasi järgnes kõikide projektitaotluste hindamine, iga komisjoni liige andis igale projektile  neli erinevat hinnet vastavalt projektide hindamiskriteeriumidele.  Antud hinnete alusel kujundas komisjon iga projekti keskmise hinde ja nende põhjal paremusjärjestuse.

Juhatuse poolt kinnitatud paremusjärjestus koos projektitaotlustega edastati e-PRIA  programmi kaudu edasi.  Nüüdseks on PRIA-l aega kolme kuu jooksul menetleda esitatud taotlusi ja teha lõplik otsus taotluse rahuldamisest või mitterahuldamisest.  Pärast PRIA otsus avalikustatakse Raplamaa Partnerluskogu kodulehel  rahuldatud taotluste nimekiri. Taotlejad saavad teavet oma projekti kohta kas oma e-posti aadressile (juhul, kui nad on teinud vastava märke e-PRIA kasutajaks registreerides) või oma e-PRIA kasutaja kontol lingi all Teated.

 meetme 2 projektitaotluste ülevaade

tulevane teenindusruum     edukas turismiettevõtja soovib laieneda     arenev puiduettevõte investeerib     mikroettevõte vajab abi

mikroettevõtte tootmisruum   tootmine käib hooga        turismiettevõtja tutvustab projekti 2     uudne turismiteenus fatbike uue investeeringu vajadust selgitamas    väikeettevõtevajab uusi tootmisseadmed       turismiettevõtja tutvustab projekti 2       turismiettevõtja tutvustab projekti

 

Märjamaa valla LEADER sidusrühma suvetalgud Tolli külas 07. mail ja 2. juulil

Märjamaa valla LEADER sidusrühmas viiakse läbi suvised külaelul edendamise ürituse – külakoosolek ja suvetalgud TOLLI külas. Ürituse korraldaja on Raplamaa Partnerluskogu liige MTÜ Külade Ühendus TOKK.

Tolli külas toimusid talgud kahes jaos. Tegemist oli nii palju, et ühe korraga ei saadud töid tehtud.

Laupäeval 7. mail koguneti Tolli külaplatsile ja asuti tööle. Külaplats koristati risust ja prahist, koristati küla läbiva tee ääred ja alustati varjualuse ehitamisega.

Laupäeval 2. juulil kogunetakse kella 10-ks  Tolli küla külaplatsile, kus lõpetatakse külaplatsil varjualuse ehitus, remonditakse laululava põrand, remonditakse võrkpalliväljak,  niidetakse ja trimmerdatakse külaplats. Jätkuvalt arutatakse külaelu arendamist Märjamaa vallas, s.h. euroopa liidu ühtse põllumajanduspoliitika  ja maaelu arengukava  programmi LEADER elluviimist. Arutelust võtavad  osa võtavad Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liikmed ja büroo töötajad.

Ürituse eest vastutab Elle Vesinurm,  info tolliküla@gmail.com

Tolli küla talgutega ehitati külaplatsile varjualune

Tolli küla talgutega ehitati külaplatsile varjualune

Talgud 02,07,2016 001 Talgud 02,07,2016 012 Talgud 02,07,2016 021

Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolek

Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolek toimus neljapäeval 16. juunil kl 17 Rapla Kultuurikeskuses.

Koosolekul tehti kokkuvõtted 2016.a. taotlusvoorudesse  esitatud projektidest.  Kolme taotlusvooru esitati tavalisest oluliselt rohkem projektitoetuse taotlusi. Hindamiskomisjonid on oma tööd lõpetamas, juhatus kinnitab oma otsusega taotluste paremusjärjestused ja esitab PRIA-sse ettepaneku taotluste rahastamiseks. PRIA otsused tulevad oodatavalt septembri keskpaigas, siis avaldatakse ka rahuldatud taotluste nimekiri.

Pärast PRIA poolsete otsute kinnitamist, alustab Raplamaa Partnelruskogu sügisel projektide elluviijate koolitamisega, et tagada projekti tõrgeteta läbi viimine. Koolitus keskendub hangete korraldamisele ja raamatupidamislike dokumentide õigele vormistamisele. Koolitusega tahetakse hõlmata kõiki, kes saavad PRIA-st taotluste rahuldamise otsuse, seepärast tehakse koolitused piirkonniti.

Koosolekul arutati 2017.a. taotlusvoorude  läbiviimist ja kinnitati 2017.a. kevadel kolmes meetmes taotlusvoorude korraldamist (meede 1 nn. külainvesteeringud, meede 2 ettevõtluse investeeringud ja teadmussiire, meede 3 kogukonna edendamise pehmed projektid).  Meetmevoorude kogumahuks kinnitati 2017.aastaks 900 000 eurot, millest kuni 60% jääb külainvesteeringutele, kuni 30% ettevõtlusele ja kuni 12%  kogukonna edendamise pehmete ühisprojektide meetmele.

Otsustati avada ka Raplamaa Partnerluskogu strateegia meede koostöövõrgustike arendamiseks, mille alla mahuvad eeskätt koostöö projektide taotlused, kus partneriteks on vähemalt kaks LEADER tegevusprojekti. Koostöö meede on avatud jooksvalt ja selle suurus täpsustatakse vastavalt  projektitaotlustele.

Koosolekul anti nõusolek toetada erandkorras  90% ulatuses taotluse esitanud ettevõtluse investeeringuprojekte, mis vabaturu tingimustes ennast ära ei tasuks (niinimetatud kogukonnateenuste projektid).

Koosolekul otsustati  heaks kiita idee koostöö projektide tegemiseks  Raplamaa Partnerluskogu ning Soome Nurmijärvi piirkonna LEADER tegevusgrupi EMO Ry vahel.  Soomlaste poolelt tuli ettepanek koostööks, mis oleks  keskendunud kolmele tegevuse suunale: esiteks noorte muusikahuviliste ja  muusikakoolide vaheline koostöö,  mis sisaldab ühiseid muusika õpitubasid, vastastikuse muusikakultuuri tutvustamist;  teiseks kogemuste õppimine, kuidas on hästi korraldatud omavalitsuste ja mittetulundusühingute koostöö ning selle alane parima praktika tutvustamine;  kolmandaks suuremate  külakogukondade tegevuse ürituste korraldamine, millega tähistada Soome ja Eesti iseseisvuse sajandat aastapäeva. Programmi üks tipphetki on Nurmijärvi vallas Klaukkalas uue kultuurikeskuse avamine oktoobris 2017, mille jaoks tahetakse ettevalmistada osaliselt ühine programm. Projekti soovitakse kaasata ka Läti ja Rootsi LEADER tegevusrühmi.

Koosolekul otsustati heaks kiita idee loovus- ja  osalusturismi arendamise koostöö projektile, mille ettepanek tuli Austria Steiermargi liiduma LEADER tegevusgrupilt Oststeirisches Kernland. Projekt, mis mõneti oleks jätkuks 2010 – 2014 toiminud Cultrips projektile,  keskenduks kohalike kultuuriväärtuste laialdasele tutvustamisele ja külastajaile võimaliku osalemise loomisele. Projekt sisaldab kohalike kultuuriväärtuste, traditsioonide, kommete jm. väljaselgitamist, kaardistamist, hindamist,  programmi koostamist, koostöövõrgustiku arendamist,  kohalike giidide ettevalmistamist, teabematerjalide koostamist ja välja andmist. Projekti tahetakse kaasata veel erinevate riikide LEADER tegevusrühmi.

Koosolekul otsustati täiendada Raplamaa Partnerluskogu põhikirja osa 6, mis puudutab koosoleku kokkukutsumist ja otsustusvõimelisust. Kinnitati 2015.a. majandusaasta aruanne.

Koosolekul võttis sõna Rapla valla külade ühenduse esindaja Tiit Tammsaar, endine Riigikogu liige ja põllumajandusminister, kes teavitas koosolekut, et Riigikogus on moodustatud LEADER programmi toetusrühm. Toetusrühma ülesandeks jääb aidata seadusandlikult kaasa LEADER programmi elluviimise tõhustamisele.

DSC_1144

Järlepa LEADER üritus

Raplamaa Partnerluskogu Juuru valla LEADER sidusrühm korraldab reedel 24. juunil  Järlepa piirkonna seltside Järlepa Kodukultuuri Selts,  Mahtra Rahvakooli selts ning piirkonna ettevõtjate kogukonna elavdamise ürituse.

Loe lähemalt juuru-sidusruhm-jarlepa-jaanitule-uritused-kava

Juuru valla LEADER sidusrühm korraldab 25. juunil kogukonna liikumise ürituse

Juuru valla LEADER sidusrühm korraldab kohaliku omavalitsuse  asutuse  Juuru rahvamaja ja Juuru vallas tegutsevate mittetulundusühendustega koostöös traditsioonilise kogukonna ürituse.

Loe lähemalt paevakava-juuru-sidusruhma-urituse-jaanipaeva-uritused

Powered by WordPress and ThemeMag