Hindamiskomisjonide liikmete koolitus

Kolmapäeval 27. aprillil 2016  kl 16 toimub Rapla maavalitsuse suures saalis Raplamaa Partnerluskogu strateegia meetmete hindamiskomisjonide liikmete koolitus. Koolituse esialgne päevakava on järgmine

  1. Hindamiskomisjoni liikmete tegevuse üldised põhimõtted ja komisjoni liikme eetika. Ettekande teeb Triin Pobbol, Järva Maavalitsuse arengu-ja planeerimisosakonna juhataja, meetme 1 hindamiskomisjoni esimees.
  2. Maaeluministri LEADER määruse sätted, mis puudutavad hindamiskomisjonide tegevust. Ettekande teeb Jaak Vitsur, Raplamaa Partnerluskogu tegevjuht
  3. Raplamaa Partnerluskogu projektide hindamise kord praegusel uuel perioodil. Ettekande teeb Iris Haiba, Raplamaa Partnerluskogu arendusjuht
  4. Kogemused hindamiskomisjonide töö alalt eelmisel LEADER perioodil. Sõna võtavad eelmise perioodi hindamiskomisjonide liikmed.
  5. Tegevus töögruppides  ( hindamiskomisjonide kaupa) hindamise kriteeriumid ja hindamistabelite täitmine, ringsõidud                 objektidel, komisjoni koosolekute läbiviimine ja paremusjärjestuse koost

 

Lõpeb projektitaotluste vastuvõtt meetmesse 1 ja meetmesse 2

01. mail kell 23.59 lõpeb projektitaotluste vastuvõtt meetmesse 1.  Elukeskkonna parendamine ja maaelu põhiteenuste kvaliteedi tõstmine  ning meetmesse 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine

Taotlused esitada ainult digitaalselt e-pria keskkonnas  www.pria.ee kodulehe kaudu. Taotluse esitamiseks peab taotleja olema eelnevalt registreerunud e-pria kasutajaks.

Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liige Ülle Laasner tegi ettekande

Tallinnas  16-17. märtsil 2016 toimunud traditsioonilistel linnade ja valdade päevadel osales Raplamaa Partnerluskogu esindus eesotsas juhatuse esimehe Triin Matsaluga.  Võeti osa regionaalarengut, maaelu, külakogukonna edendamist, maaettevõtluse arengut puudutavatest erinevatest töötubadest – seminaridest.

Seminaril Siseturvalisus. Kes täidab ühiskondliku ootuse?  tegi pika  ligi poole tunnilise ettekande teemal “Turvalise elukeskkonna kujundamine üheskoos, head algatused ja õppetunnid maakonna tasandil”  Ülle LAASNER,  Rapla maavalitsuse tervisedenduse spetsialist, Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liige.

Rapla vallas tänati külaelu edendajaid

12. märtsil viidi Rapla valla külade ühenduse poolt läbi juba üheteistkümnes kord traditsiooniks muutunud Rapla valla külade tänuüritus.  Alati nädal enne kevade algust korraldataval  pidulikul üritusel tehakse kokkuvõtteid eelnenud aasta külaelu edendamisest, vaaagitakse külaelu arendamise kavasid. Arutatakse uusi algatus ja ideid. Mõeldakse, kuidas edendada külades maaettevõtlust, seltsielu, kuidas kasutada ära kohalikku eripära.

Külade tänuõhtul esines pikema ettekandega  külade arengu võimalustest uue halduskorralduse- ja riigireformi  elluviimise kaudu Rapla valla külade ühenduse esimees, Rapla valla volikogu aseesimees,  endine põllumajandusminister Tiit Tammsaar.

Maaelu ja maamajanduse arenguprogrammi LEADER  tegevusest  uue eelarveperioodi strateegia  valguses selgitas Raplamaa Partnerluskogu tegevjuht Jaak Vitsur

Kõik üritusel osalenud külade esindajad kõnelesid möödunud 2015.a aasta tegemistest ja 2016.a plaanidest. Rõõm oli tõdeda, et pea igas külas on välja kujunenud külaelu eestvedajate grupp.  Ühiselt korraldatakse iga-aastasi koristustalguid, rajatakse külaplatse, palliväljakuid, kiikesid,  liivakaste, supluskohti, laululavasid.  Ühised jaanipäevad, vastlapäevad, uue aasta vastuvõtmine, maitule tegemine,  perioodilised külakokkutulekud – kõik see on saanud Rapla valla külaelu lahutamatuks koostisosaks.

Valiti Rapla valla aasta küla 2015. Selleks sai Valtu küla  (kunagise Mitshurini suurmajandi keskuses).  Külas on  pikemat aega tegev aktiivne kogukond,  kes niihästi talgutöö korras, omarahastamisega ja oskusliku projektitoetuste kasutamisega on suutnud  põhiliselt kortermajadest koosneva piirkonna ümber kujundada roheliseks kauniks elukeskkonnaks. 2015.a. suureks teoks oli kohaliku paisjärve põhjalik korrastamine puhkealaks. Ettevõtmise hing oli kohalik külasepp Harri Riim.

Rapla valla külade ühenduse tänuürituse korraldamist juhtis Ülle Laasner, kes on ka Rapla valla LEADER sidusrühma eestvedaja.

Tänuürituse päevakava Krantsi Kõrtsis 12.03.2016

Rapla valla külade ühendus kuulub Raplamaa Partnerluskogusse,  kes omakorda toetas tänuüritust rahaliselt.

Turismiettevõtjate õppepäeva korraldamisel osaleb Raplamaa Partnerluskogu

Raplamaa turismiettevõtjad peavad 23. märtsil algusega kl 10  Lokuta küla puhkekeskuses Raplamaal  õppepäeva ettevõtluse edendamise aktuaalsete probleemide kohta.

Ürituse korraldavad ühiselt MTÜ Raplamaa Turism, Raplamaa Partnerluskogu,  Raplamaa Arendus-ja ettevõtluskeskus,  SA Põhja-Eesti Turism, Webdesign OÜ ja OÜ Suur Seiklus.

Õppepäeval tutvustab Raplamaa Partnerluskogu LEADER strateegia 2014-2020 erinevate meetmete võimalusi turismiettevõtluse arendamiseks,  väärtusmaastike infrastruktuuri korrastamiseks,  turismalaste ühisprojektide elluviimiseks.

SA Põhja Eesti Turism tutvustab oma tegemisi Raplamaa kaasamiseks,  arutatakse virtuaal-ja interaktiivse meedia kasutamist turismi teavitusel,  Raplamaa turismiettevõtete osalemist messidel.  Pikem arutelu on kavandatud teemale  Raplamaa toode, mis see on ja kuidas seda müüa?

Infot ürituse kohta saab Tiiu Susi’lt  e-posti aadressil tiiu.susi@rapla.maavalitsus.ee

 

Raplamaa Partnerluskogu viis läbi äriplaani alase infopäeva

Reedel 4. märtsil viis Raplamaa Partnerluskogu projektitoetuse taotlejatele läbi  infopäeva teemal kuidas koostada äriplaani, täita äriplaani vormi ja  finantsprognooside isegenereeruvat tabelit.  Äriplaani alase infopäeva soov esitati jaanuarikuus toimunud Raplamaa Partnerluskogu  uue perioodi strateegia meetmete infopäevadel valdades.

Äriplaani koostamise vastu oli suur huvi, kokku osales üritusel  36 potentsiaalset taotlejat.

Infopäeva viis läbi suure EAS kogemusega ettevõtlusnõustaja Egon Eiche.

Infopaeva päevakava

Rapla vallas tunnustatakse külaelu edendajaid

Rapla valla LEADER sidusrühma  ja Rapla valla külade ühenduse eestvedamisel korraldatakse laupäeval 12. märtsil kl 18  traditsiooniline  külade TÄNUÜRITUS.

Üritus toimub Raplas Krantsi Kõrtsis.

Tänuüritusel tehakse kokkuvõtted külaelu edendamisest ja seatakse sihid tulevikuks.  Tänatakse tublimaid külasid ja aktiivsemaid külaelu edendajaid ning toetajaid.

Ürituse eestvedaja on Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liige Ülle Rüüson.

Muutus LEADER objektide tähistamise kord

Maaelu ministri määrusega nr 26, 22.12. 2015 muudeti LEADER objektide ja tegevuste tähistamise korda.

Ministri määruse link  https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015051

Selgitav PRIA slaidiesitluse muutustest  Uus teavitusmäärus slaidesitlus muudatustest

Vajalikud logod uuendatud kujul Logod uuendatud kujul

 

Infopäev äriplaani vormi täitmiseks

Reedel 4. märtsil algusega kl 10 korraldab Raplamaa Partnerluskogu  infopäeva  meie LEADER strateegia meetme 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine   äriplaani vormi täitmise juhendamiseks.

Meetme 2  taotleja poolt esitatavate dokumentide hulka kuulub täiendava, Raplamaa Partnerluskogu poolt nõutava dokumendina äriplaan. Äriplaani peavad esitama kõik ettevõtluse meetme projektitoetuse taotlejad.

Äriplaan  on ette nähtud meetme hindamiskomisjonile pädeva ja kaalutletud otsuse tegemiseks.

Raplamaa Partnerluskogu on soovitanud äriplaani jaoks kasutada Eesti Töötukassa poolt välja töötatud vormi, mida on kohendatud Partnerluskogu äranägemise järgi.   Täiendavalt toob hindamisel lisapunkte EAS -i  taotlustes kasutatava finantsprognooside vormi esitamine.

Reedel 4. märtsil toimub Rapla Maavalitsuse II korruse saalis infopäev, kus selgitatakse äriplaani vormi ja finantsprognooside vormi täitmist.   Infopäeva viib läbi EAS kogemustega spetsialist, infopäeva ettekanne pannakse üles Partnerluskogu koduleheküljele.

Äriplaani vorm ja finantsprognooside vorm on saadaval meie kodulehel meetme 2 lingi all.

äriplaani vorm ja Finantsprognooside tabel

Infopäevale on veel üksikuid vabu kohti. Registreeriga e-posti aadressil

info@raplaleader.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algatus Maale Elama korraldab infopäevad

Üle-eestiline algatus Maale Elama toimub käesoleval aastal juba kolmandat korda.  Maale Elama infopäevade toimumise kohta loe lähemalt

Maale elama INFOPÄEVAD Lääne-Kesk-Põhja-Eestis

Powered by WordPress and ThemeMag