Raplas avati Raplamaa toodete kauplus

2. augustil 2014 avati Raplas kauplus, mis on spetsialiseerunud Raplamaal valmistatud toodete müügiks. Müügil on eeskätt Raplamaal tehtud tarbekaubad,  sealhulgas käsitöö tooted, valikuliselt toidukaupu.  Esindatud on niihästi ettevõtted, talud, käsitöömeistrid, tootjate ühendused, kokku üle viiekümne ettevõtte.  Kauplus vahendab samuti teenuste pakkumisi, kohapeal töötab ka kunstnik.

Raplamaa toodete kaupluse idee algataja on tragi ettevõtja KRISTIINA KARIVERE.   Mõttest teoks tegemiseni kulus Kristiinal ainult mõned kuud.

Nägus ruumikas valge ja hele ning ostjasõbralik kauplus paikneb Mahlamäel  OKTA CENTRUMIS, mida vanemad raplalased mäletavad Rapla KEK-i peahoonena. Omal ajal Eesti moodsamaid ja tuntumaid ehitusi on nagu loodud kaubandus-teeninduskeskuseks.

Raplamaa Partnerluskogu soovitab raplalastele  külastada  näiteks vajalike kingituste ostmiseks uut kauplust ning tingimata tuua siia poodi ka oma külalisi.

Raplamaa kauplus toimib tunnuslause all ” Väärt Raplamaa toode”.  Välja on töötatud ka Raplamaa tooteid ja teenuseid iseloomustav logo  – OKTA (ladina keeles kaheksa) Centrumi kujust idee saanud kaheksakülgne geomeetriline kujund.

Kaupluse avamisel lõikasid lindi läbi ürituse perenaine Kristiina Karivere ning Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Margus Jaanson.

Raplamaa parimad LEADER projektide elluviijad

Raplamaa Partnerluskogu  kevadseminar-üldkoosolekul 27. juunil 2014 tunnustati Raplamaa parimaid LEADER projektide elluviijaid.

Parimad projektide elluviijad ja tublimad maaelu edendajad Raplamaa on järgmised:

Parimate tunnustamine 2014

Raplamaa Partnerluskogu kinnitas strateegia prioriteedid

Raplamaa Partnerluskogu  pidas 27. juunil 2014 traditsioonilise kevadseminari ja aasta üldkoosoleku.

Üldkoosolekul kinnitati Raplamaa  Partnerluskogu strateegia 2014 -2020 prioriteedid, eesmärgid, visioonid ning võeti vastu uue perioodi meetmete loetelu koos toetatavate tegevustega.

Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014 -2020 prioriteetideks  (eelistatavateks tegevusvaldkondadeks) määrati:

  • Ettevõtlikkuse areng ning konkurentsivõime tugevnemine  inno­vatsiooni abil
  • Avaliku ja erasektori teenuste kvaliteedi tõstmine ning elu- ja külastuskeskkonna parendamine maapiirkondades
  • Kogukonna edendamine ning kultuuri-, spordi-  ja noorsootöö arendamine

Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014-2020 kaudu toetatavateks meetmeteks võeti vastu:

•Meede 1: Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine
•Alameede1.Väikeettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine (investee­ringumeede)
•Alameede 2. Ettevõtlikkuse arendamine (arendustegevuse meede)
•Meede 2: Elukeskkonna parendamine ja teenuste kvaliteedi tõstmine
•Alameede 1. Kohaliku füüsilise elu- ja külastuskeskkonna parendamine (investee­ringumeede)
•Alameede 2. Kohalike, s.h. kogukonnateenuste arendamine (arendustegevuse meede)
•Meede 3.  Kogukonna edendamine
Üldkoosolekul võeti vastu otsus esitada taotlus Põllumajandusministeeriumile  riikliku Maaelu Arengukava 2014-2020  meetme LEADER kohalikuks arenguks  alameetmesse Strateegiate ettevalmistamine.
Üldkoosolekul kinnitati töökava strateegia 2014-2020 lõpule viimiseks.  Septembris-oktoobris koostatakse järgmise perioodi meetmelehed (tingimuste ja nõuete loetelu ja juhend projektitaotluse esitamiseks),  töötatakse välja töökorrad projektitoetuste vastuvõtust teavitamiseks, taotluste vastuvõtmiseks, taotluste menetlemiseks, taotluste hindamiseks, taotluste kohta otsustest teavitamiseks, taotluse elluviimiseks ja taotluse tulemuste seiramiseks hind järelhindamiseks.
Strateegia koos kõigi lisadokumentidega esitatakse ministeeriumile aasta lõpuks.
Praktiline tegevus projektide vastuvõtmisel algab  mais-juunis 2015.

Raplamaa Partenerluskogu piirkonna lõpetatud projektid 04.06.14

Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas oli 4. juuni 14 seisuga lõpetatud 337 projekti. Elluviidud projektide kogumaksumus on 5 180 866  eurot.  Projektidele välja makstud toetus on  3 858  550 eurot

 

lõoetatud projektid seisuga 04. juuni 2014

Raplamaa Partnerluskogu suveseminar

Raplamaa Partnerluskogu traditsiooniline suveseminar toimub reedel 27. juunil algusega kl 14 Sulu külamajas Märjamaa vallas.   Seminaril tutvustatakse pikemalt Eesti uue riikliku Maaelu Arengukava 2014-2020 ja selle osa LEADER kohalikuks arenguks.  Tehakse kokkuvõtted LEADER programmi elluviimise tulemustest Raplamaa Partnerluskogu piirkonnas.  Tutvustatakse Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014-2020 tööversiooni ja arutatakse edasist tegevust uue LEADER perioodi juhenddokumentide koostamiseks.  Tunnustatakse parimaid projektide elluviijaid.  Seminar lõpeb üldkoosoleku osaga majandusaasta aruande kinnitamisega.

Seminari lõppedes saavad huvilised tutvuda Raplamaa ühe edukaima LEADER ja  PRIA külameetmest toetust saanud projektiga – Sulu külamajaga ja tema tegevustega, sh. keraaamikaringiga, saunaga.

Raplamaa Partnerluskogu strateegia tööversioon

Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014 – 2020 tööversioon, mis on heaks kiidetud Raplamaa Partnerluskogu juhatuses 6. 06.2014 ja esitatakse Üldkogule

TÄIENDATUD RAPLAMAA_PK_STRATEEGIA_2014-2020_Tööversioon 10.06.2014.

Slaidiesitlus strateegia ettevalmistamisest ja edasisest menetlemisest ning strateegia sisu kokkuvõtte

SLAIDID Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014-2020

Külatalgud Lokuta külas Kehtna vallas 31. mail 2014

Lokuta külas korraldab MTÜ Lokuta Rahvaselts  külatalgud – külakoosoleku laupäeval 31. mail.

 

Kogunemine on kell 10 külaplatsil.  Koristatakse külaplats suveüritusteks. Kontaktisik Riina Nõmmsalu, 52 64 719

Raplamaa Partnerluskogu rahastatud projektide analüüs

Analüüs Raplamaa Partnerluskogu poolt rahastatud projektidetaotlustest perioodil 2009 – 2013.  Analüüs on näitlikustatud rohkete diagrammidega.

Koostas Raplamaa Partnerluskogu projektiseire ekspert  Maimu NIITSOO

Projektide analüüs 2009-2013 seis 30.04.2014

 

Raplamaa Partnerluskogu rahastatud projektide nimekiri meetmete kaupa

Nimekiri rahastatud projektidest meetmete kaupa terve perioodi 2009 – 2013 jooksul seisuga 30. aprill 2014

rahastatud projektid meetmete kaupa perioodil 2009-2013 seis 30.04.2014

Raplamaa Partnerluskogu rahastatud projektid kogu LEADER perioodil 2009-2013

Nimekiri Raplamaa Partnerluskogu poolt esitatud ja PRIA-lt rahastamisotsuse saanud projektidest kogu LEADER perioodi 2009 – 2013 jooksul.

Nimekiri on koostatud Raplamaa Partnerluskogu liikmete – valdade kaupa ja meetmete lõikes.

Nimekirja koostas Raplamaa Partnerluskogu projektiseire ekspert Maimu NIITSOO

Rahastatud projektid valdade lõikes meetmete kaupa seisuga 30.04.2014

Powered by WordPress and ThemeMag