Ülddokumendid

Alusdokumendid

Dokumendid, mis korraldavad LEADER programmi tegevust  perioodil 2014-2023

Maaeluministri määrus 23.10.2015 nr 11,  Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER projektitoetus (uuendatud versioon 3. nov. 2017)

LEADER määrus uuendatud 3. nov. 2017

Maaelu ministri uuendatud määruse seletuskiri

uuendatud LEADER määruse seletuskiri 3. nov. 2017

Raplamaa Partnerluskogu Põhikiri (kinnitatud Üldkoosolekul 14.12.2017)

Teavitusmäärus https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015051

 

 

Protokollid

2017.a. protokollid 

Üldkoosolekud

Üldkoosoleku protokoll nr 1, 12. 06. 2017

Üldkoosoleku protokoll nr 2, 14.12.2017

Juhatuse koosolekud

 • Juhatuse koosolek  28. aprill 2017  protokoll nr 1
 • Koosoleku päevakord:      1. Vastavalt Maaelu ministri määrusele 23.10.2015 nr 11 §21 lg 4 p.12  „Ettepaneku tegemine PRIA-le  meetme 1  Kogukonna investeeringud projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise ja iga projektitaotluse rahastamise suuruse kohta“.
  1. Info osalemise kohta LINC 2017 konverentsil. Lisatud info ettevalmistusest.
  2. Raplamaa Partnerluskogu üldkoosoleku tähtaja ja päevakorra kindlaks määramine
  3. Avaldused liikmeks astumise sooviga

  Otsustati:

  1. Kinnitada hindamiskomisjoni protokoll ja teha ettepanek PRIA-le meetme 1 Kogukonna investeeringud projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise ja iga projektitaotluse rahastamise kohta (dokument ainult ametialaseks kasutamiseks)

2. Osaleda  LINC  2017.a konverentsil Raplamaa Partnerluskogu delegatsiooniga  juhatuse esimehe Triin Matsalu juhtimisel

3. Korraldada Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolekk 12. juunil 2017 kl 19 Rapla kultuurikeskuses. Päevakorraga:

1. Informatsioon 2017.a. taotlusvoorude tulemustest
2. 2018.a taotlusvoorude tähtaegade ja meetmete mahtuda kinnitamine
3. 2016.a. majandusaasta aruande kinnitamine
4. Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liikmete valimine
5. Edukamate projektide elluviijate tunnustamine

4. Võtta Raplamaa Partnerluskogu liikmeteks laekunud avalduste alusel MTÜ Raikküla Kultuurikeskus, Raikküla Seakasvatus OÜ, MTÜ Raikküla Jahimeeste Selts

*

Protokoll_nr 2_2017_06_12_VÄLJAVÕTE meede 3 ja 2

Juhatuse koosoleku Protokoll nr 3 2017 09 11

Juhatuse koosoleku protokoll nr 4, 11.10.2017

Protokoll_nr 5_2017_11_23

2016.aasta protokollid

Üldkoosolek protokoll nr 2, 16.12.16

Üldkoosoleku protokoll nr 1 16.06.2016

 

ARHIIV  (varasemate aastate protokollid)

Raplamaa Partnerluskogu üldkoosoleku protokoll nr 1 04.05.2012

Üldkoosoleku protokoll 24. mai 2013

Raplamaa Partnerluskogu üldkoosoleku protokoll 27. juuni 2014

Raplamaa Partnerluskogu üldkoosoleku protokoll 10. juuni 2015

Raplamaa Partnerluskogu Üldkoosoleku protokoll 11.12.2015

Raplamaa Partnerluskogu juhatuse koosoleku protokollid 2011.aasta

2012.aasta

2013.aasta

2014.aasta

2015.aasta

Raplamaa Partnerluskogus elluviidud projektid 2009-2014 koondandmed

LÕPLIKUD ANDMED PROJEKTIDE ELLUVIIMISE KOHTA PERIOODIL 2009-2014

Piirkondade ja meetmete kaupa projektide elluviiimine 2009-2014 (elluviidud projektide nimekiri valdade kaupa ja diagrammid)

Projektide elluviimise seis 20.05.2015.a. (lõpetatud ja katkestatud projektide täielik nimekiri, koondandmed meetmete kaupa, diagrammid)

Pikem slaidiesitlus Rahastatud kõikide projektide üldkokkuvõte 2009-2013 pria seis 20.05.2015

Lühike esitlus. Projektide rahastamine 2009-2014 (lõpetatud, katkest. kokkuvõte) 20.05.2015

 

 

 

 

VANEMAD ANDMEBAASID

Elluviidud projektid seisuga 30.06.13

2013. määratud toetused

meetme 5.1 kinnitatud taotlused

meetme 4.2 kinnitatud toetused

meetme 3.1 kinnitatud toetused

Meetme 4.1 kinnitatud toetused 2013.a.

Meetme 1.2 kinnitatud projektitaotlused

2012.a sügisvoorus kinnitatud projektitaotlused

2012.a sügisvoorus määratud toetused

2012.a kevadvoorus kinnitatud projektitaotlused

2011.a. kinnitatud projektitaotlused

Juhendid, vormid, logod, infosildid, blanketid

Toetusmeetmete  abimaterjalid 2014-2020 perioodiks

Meetmeleht  Meede 1 Kogukonna investeeringud

 

Meetmeleht meede 2 ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine

Lisamaterjal meetme 2 juurde  Töötukassa äriplaani vorm 2014 (soovituslik)

Lisamaterjal meetme 2 juurde EAS fail isegenereeruvad_finantsprognoosid 2016 (soovituslik)

Juhendmaterjal meetme 2 juurde  äriplaani koostamise abimaterjal 24 04 2014

*

Meetmeleht Meede 3 kogukonna edendamine

*

Taotlusvormid ja lisad

Meetmete 1 ja 2 taotluse   lisavorm EHITUSTEGEVUSE EELARVE

Meetme 3 taotluse lisavorm ühisprojekti tegevuskava

Lisavorm meetmetele 1 ja 2  HINNAPAKKUMUS

 

Väljamakse vormid ja lisad

Väljamakse vorm  Maksetaotlus

Väljamakse vorm  MAKSETAOTLUS OSALISELT TASUTUD KULUDOKUMENTIDE ALUSEL VÄLJA MAKSTUD TOETUSE TÕENDAMISEKS

Lisavorm maksetaotluse juurde EHITUSTEGEVUSE KULUD

Lisavorm meetme 3 maksetaotluse juurde   LEADER projektitoetuse raames tehtud vabatahtliku tasustamata töö päevik

 

MUUD ABIMATERJALID

Logod, nimekirjad ja kuulutuste vormid

Uus LEADER objektide teavituse määrus https://www.riigiteataja.ee/akt/129122015051

SLAIDIESITLUS teavitamise kohta 2016 LEADER-meetme teavitamise määrus

Määruse lisa Logod leader_vertikaal (2)

Määruse lisa Logod leader_horisontaal

Neliklogo (EL lipp, EL Leader logo, Eesti Leader logo, Raplamaa PK logo)

Raplamaa Partnerluskogu logo (pdf) ja logo (doc)

Neliklogo (õige) kleebis2

Neliklogo (õige) kleebis2_001 (002) - Copy - Copy - Copy - Copy

INFOSILT-LEADER-objektile (3)

Infosilt-üritusteks-täidetud-näidis

LEADER-üritusel-osalejate-REGISTREERIMISLEHT (3)

 

Lepingute näidisvormid (mittetulundusühingute ja sihtasutuste liidu  kodulehelt)

Powered by WordPress and ThemeMag