Toetuste tingimused muutusid

Raplamaa Partnerluskogu üldkoosoleku 14.06.2011 otsustest lähtuvalt tegi Raplamaa Partnerluskogu juhatus otsusega 30. 06. 2011 muudatused Raplamaa Partnerluskogu toetuse meedete meetmelehtedesse. Muudatustega lihtsustatakse taotlejatele esitatavaid nõudeid ning suurendatakse toetuse summasid.

Muudatused on järgmised:  

Meede 4.1 Asulate füüsilise elukeskkonna arendamine. Võrdsustatakse kohalikule omavalitsusele ja MTÜ või SA taotlejale antava toetuse määr ühele taotlejale ühes voorus kuni 63 911 eurot.   Taotluse dokumentidele lisatakse taotleja poolt vabas vormis selgitus, kuidas taotleja katab nõutava omafinantseeringu.

Meede 1.2 Mikroettevõtluse areng.  Investeeringu toetuse summa kahekordistatakse, uus maksimaalne summa 31 955 eurot 82 senti. Taotleja ei pea investeeringu toetuse taotlemisel esitama enam äriplaani, vaid investeeringu kirjelduse (investeeringu sisuline olemus, tehnilise ja majandusliku efektiivsuse näitajad, investeeringu kasumlikkus, investeeringu innovaatilisus, investeeringu mõju tööhõivele). Alustava ettevõtte puhul jääb kehtima äriplaani nõue.

Meede 3.1  Pehmendati nõuet taotlejale punkt 4. Taotleja sab olla Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas registreeritud ja tegutsev MTÜ ja SA, kelle põhikirjast on arusaadav, et taotleja on seotud või tegeleb eesti rahvakultuuri, pärimustraditsioonide, kohaliku idenditeedi ja omapära säilitamisega ning arendamisega.  Pehmendati esitatavate dokumentide nõuet, enam ei ole vajalik majandusaasta aruande esitamine, vaid selle asemel lihtsustatud dokumendid  – tegevuse aruanne, bilanss, kulude-tulude aruanne, võimaldavad veenduda, et taotleja ei ole majanduslikes raskustes. Taotluse dokumentidele lisatakse taotleja poolt vabas vormis selgitus, kuidas taotleja katab nõutava omafinantseeringu. Maksimaalset toetussummat suurendati 6391 euroni ühe projekti kohta.

Meede 4.2 Külade omaalgatuse ja sotsiaalse aktiivsuse edendamine. Pehmendati esitatavate dokumentide nõuet, enam ei ole vajalik majandusaasta aruande esitamine, vaid selle asemel lihtsustatud dokumendid  – tegevuse aruanne, bilanss, kulude-tulude aruanne, võimaldavad veenduda, et taotleja ei ole majanduslikes raskustes. Taotluse dokumentidele lisatakse taotleja poolt vabas vormis selgitus, kuidas taotleja katab nõutava omafinantseeringu. Maksimaalset toetussummat suurendati 6391 euroni ühe projekti kohta.

Meede 5.1 Inimressurssi ja sotsiaalse kapitali arengu toetamine. Pehmendati esitatavate dokumentide nõuet, enam ei ole vajalik majandusaasta aruande esitamine, vaid selle asemel lihtsustatud dokumendid  – tegevuse aruanne, bilanss, kulude-tulude aruanne, võimaldavad veenduda, et taotleja ei ole majanduslikes raskustes. Taotluse dokumentidele lisatakse taotleja poolt vabas vormis selgitus, kuidas taotleja katab nõutava omafinantseeringu. Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 5000 eurot.

MUUDETUD meetmelehed on üleval meetme linkide all

Raplamaa Partnerluskogu tunnustas tublimaid

 

Raplamaa Partnerluskogu  tunnustas üldkoosolekul 14. Juunil 2011 oma tublimaid  LEADER liikumise edendajaid ja parimaid projekte ning projektijuhte.

Raplamaa Partnerluskogu tänukirja pälvisid:

Parimad Raplamaa Partnerluskogu LEADER liikumise edendajad:

 • Meetme  Mikroettevõtluse areng  hindamiskomisjoni esimees Maimu Niitsoo
 • Meetme  Pärimustraditsioonide säilitamine ja arendamine hindamiskomisjoni esimees   Rita Peussa
 • Meetme  Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine hindamiskomisjoni esimees  Iris Haiba
 • Meetme Inimressursi ja sotsiaalse kapitali arengu toetamine hindamiskomisjoni esimees  Rando Lai

Parimad Raplamaa Partnerluskogu projektid 2010.aastal:

 • Meetme Mikroettevõtluse areng parim projekt

   taotleja   OÜ TIGROX  – Katrin Reispass,

 „Sofia“ kohviku eduka rajamise eest Kohila alevisse

 • Meetme Pärimustraditsioonide säilitamine ja arendamine parim projekt

 taotleja  MTÜ Naistevalla Külaselts – Ülle Rüüson

 Naistevalla külalauliku kujundamine, laserplaadi salvestus, CD-de tirazheerimine, külapäeva korraldamine koos lauliku esmaesitlusega

 • Meetme Asulate füüsilise elukeskkonna arendamine parim projekt

 taotleja   MTÜ  Vigala jahimeeste Selts – Enn Roosi

 Vigala Jahimeeste seltsi jahimaja rekonstrueerimine

 • Meetme Külade omaalgatuse ja sotsiaalse aktiivuse edendamine parim projekt

 taotleja   MTÜ  Valgu Külaselts – Väino Nasir

Valgu külapäeva korraldamine ja lastelaagri korraldamine,

tunnustati ka teist proekti  Valgu külamaja renoveerimine

 • Meetme Inimressurssi ja sotsiaalse kapitali arengu toetamine parim projekt,

         taotleja   MTÜ  Jätkusuutlik Vana-Vigala  -Helbe Kliss  ja Maie Üürike

 projekt Vigala ettevõtluse tulevik – ettevõtlusalase koolituse korraldamine Vigala noortele, tunnustati ka projekti  Vigala viidad – Vana-Vigala ja Kivi-Vigala asula tänavanimede siltide, teede ja ettevõtete suunaviitade soetamine ja paigaldamine

Raplamaa Partnerluskogu külastab Pärnu Lahe Partnerluskogu delegatsioon

Pärnu Lahe Partnerluskogu delegatsioon külastab Raplamaa Partnerluskogu teisipäeval 5. juulil tutvumaks Raplamaa Partnerluskogu kogemustega LEADER projektide elluviimisel. Pärnu kolleegidele esineb Raplamaa Partnerluskogu büroo tegevjuht Jaak Vitsur

Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolek

Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolek toimus 14. juunil 2011.a Kaiu Karitsal  Kaiu Jahimeeste Klubi  jahimajas.  Üldkoosolek kinnitas MTÜ Raplamaa Partnerluskogu 2010.a majandusaasta aruande.  Üldkoosolek kinnitas Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2012.a. projektitoetuste eelarve proportsioonid. Üldkoosolek pikendas Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liikmete volitusi kuni 30. juunini 2014.  Üldkoosolek võttis vastu otsuse Raplamaa Partnerluskogu juhatuse töötasustamisest.

Üldkoosolekust võtsid osa ja esinesid sõnavõttudega Põllumajandusministeeriumi Maamajanduse Infokeskuse osakonna juhataja Krista Kõiv  ja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti Leader büroo arendusjuht Anneli Saaroja.

Krista Kõivu ja Anneli Saaroja ettekanded:

2011-06-14 maaeluvorgustiku ettekanne Krista Kõiv

PRIA ettekanne 14juuni11 seminar Rapla

Raplamaa Partnerluskogu osaleb Maapäeval

Raplamaa Partnerluskogu osaleb Raplamaa Külade Liidu kutsel liikumise Kodukant Eesti Külade Maapäeval Läänemaal Roostal 5-7. augustini 2011.

Õppereis

Raplamaa Partnerluskogu igaaastane õppereis toimub Ungarisse ja Sloveeniasse tutvumaks LEADER tegevusrühmade kogemustega. Õppereis algab 3. septembril ja tagasi tullakse 10.septembril 2011. Reisi vältel külastatakse LEADER tegevusrühmi Völgy Videkis Ungaris  ja Pohorje – Bohor Sloveenias.

algab meetme 1.2 taotluste põhivoor

meetme 1.2 põhivooru taotluste vastuvõtt algab 26. septembril ja lõpeb 03. oktoobril

algab meetme 1.2 eelvoor

03. septembril  algab meetme 1.2 Mikroettevõtluse areng sügisese eelvooru  taotluste vastuvõtt, mis lõpeb 26. septembril. Eelvoorus nõustatakse taotlejaid ja parandatakse projektitaotlusi, mis seejärel esitatakse põhivooru (hindamisvooru).  Soovitame taotlejatel esitada oma projektitaotlused EELVOORU.  Eelvoorus vaatab projektinõustaja põhjalikult läbi esitatud dokumendid, teeb soovitused puuduste kõrvaldamiseks ning  vajalike lisadokumentide esitamiseks. Kolm nädalat kestva eelvooru jooksul on taotlejatel piisavalt aega taotluste viimiseks nõuetekohasesse olukorda, dokumentide väljavahetamiseks, ümbertegemiseks ning lisamiseks. PÕHIVOORU esitatud taotlused vaadatakse eksperdi poolt läbi ja puuduste avastamisel antakse aega viis tööpäeva nende kõrvaldamiseks. Viie tööpäeva jooksul parandamata jäänud taotlused ei kuulu hindamisele.

Eesmärk

Meede 6.1 on lõppenud.

Uuel perioodil avaneb koostöö edendamise meede 2017. aastal

 

 

Meede 6.1  Koostöö edendamine

Üldeesmärk: Meetme üldeesmärk on kohaliku algatuse edendamine  ja kohaliku kogukonna tugevdamine erinevate koostöö vormide, s.h. kohaliku tegevusgrupi  piirkonna siseste,   Eesti siseste ja rahvusvaheliste koostöö projektide kaudu;

Otsene eesmärk ja alaeesmärgid:  Kohalik omaalgatus Raplamaal  on arenenud tasandile, kus :

 • toimub pidev ja süstemaatiline võrgustikes osalemine, teabe vahendamine ja tegevuse ja kogemuste analüüs kohaliku omaalgatuse organisatsioonide, s.h. LEADER rühmade vahel;
 • toimub koostöö maapiirkondade külaliikumise ühenduste vahel maaelu edendamisel
 • toimub piirkondade vaheline pärimustraditsioonide-, kultuuri- ja käsitöö alane vahetus ja õppimine
 • toimub tihe piirkondade vaheline noortevahetus ja koostöö noorte kaasamiseks maaelu arengusse
 • toimub aktiivne teabevahetus ja koostöö piirkondlike ettevõtjate ühenduste vahel

Tähtajad

???

Powered by WordPress and ThemeMag