Töötajad

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

IRIS HAIBA 
Tegevjuht
e-post: iris@raplaleader.ee;
tel: 484 1135

mob: 5664 6123

 

 

Liikmed

Maaaelu ministri määruse  23,10.2015 nr 11  muudetud 26.10.2017  § 3 lg 1 kohaselt on kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkond territoorium, mis vastab enne haldusterritoriaalse korralduse muutmist haldusreformi seaduse alusel ja korras  kohaliku tegevusgrupi liikmeks olnud valdade territooriumile haldusreformile eelnenud piires.

Haldusreformi käigus teiste valdadega liitunud valdade õigused kohalikus tegevusgrupis lähevad automaatselt üle vallale, kellega liituti.

Raplamaa maakonnas  ei kuulu Raplamaa Partnerluskogu liikmete hulka enam oma iseseisva tegevuse lõpetanud 31.12.2017 Kaiu vald, Juuru vald ja Raikküla vald, kelle õigused Raplamaa Partnerluskogu liikmena lähevad üle Rapla vallale.

Vigala valla õigused Raplamaa Partnerluskogu liikmena lähevad üle Märjamaa vallale.

Käru valla õigused Raplamaa Partnerluskogu liikmena lähevad üle Türi vallale.

Liikmete nimekiri seisuga 1. juuni 2019 

Raplamaa PK liikmete nimekiri seisuga 1. august 2019

 

Liikmemaks:

4.05.2012 Raplamaa Partnerluskogu üldkoosoleku otsusega on alates 1.01.2013 liikmemaks:

  • vallavalitsustele  300 eurot aastas,
  • mittetulundusühingutele ja FIE-dele 10 eurot aastas,
  • äriühingutele 20 eurot aastas.

Sisseastumismaks jääb aastase liikmemaksu tasemele

 

Liikmeks astumiseks tuleb Raplamaa Partnerluskogu juhatusele esitada vabas vormis  avaldus.

Iris Haiba on Raplamaa Partnerluskogu arendusjuht

Raplamaa Partnerluskogu juhatus valis 12. augustil 2011 Raplamaa Partnerluskogu arendusjuht – projektinõustaja  ametikohale IRIS HAIBA.  Iris Haiba on kõrgema põllumajandusliku haridusega (Eesti Maaülikool), töötanud Põllumajandusministeeriumis, Märjamaa Vallavalitsuses ja pikemat aega Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuses.  LEADER programmis osaleb Iris Haiba alates 2006.a suvest, on osalenud Raplamaa Partnerluskogu strateegia väljatöötamisest ja strateegia meetmete väljatöötamises. Alates 2009.a. jaanuarist on Iris Haiba tegelenud LEADER meetme projektitoetuste nõustajana, eksperdina ja hindamiskomisjoni  esimehena. Iris Haiba on abielus, kahe kooliealise nooruki ema.  Iris Haiba on edukas külaliikumise arendaja, pärimuskultuuri ja rahvakultuuri edendaja, külaliikumise Kodukant liige.

Arendusjuht-projektinõustaja on uus ametikoht, mis moodustati Raplamaa Partnerluskogu juhatuse otsusega.

Senine projektinõustaja – ekspert Maimu Niitsoo jätkab tegevust meetme 1.2 Mikroettevõtluse areng nõustajana ja eksperdina töövõtulepingu alusel.

LEADER objekti Valtu-Nurme külaplatsi avamine

Tere hea Valtu-Nurme küla sõber!

Oled oodatud Leader toetusel ehitatud Valtu-Nurme külaplatsi varjualuse avaüritusele, mis toimub Valtu-Nurme küla igaaastasel traditsioonilisel Vabariigi taasiseseisvumise tähistamisel.

Kohtume Valtu-Nurme küla Mardi maatükil asuval külaplatsil 20.augustil kell 17.00.

NB! Tule proovime koos varjualuse ära ja vihma me ei karda!

MTÜ Arendusselts Koduaseme ja Valtu-Nurme külarahvas.

 

Raikküla valla Kõrveküla Leader sidusrühma koosolek

Reedel 19. augustil 2011 kl 17 toimub Raikküla valla LEADER Kõrveküla sidusrühma koosolek Kõrvekülas perekond Rüüsoni talus. Kavas:

17.00     Naabrivalve sektori lepingu allkirjastamine (Rapla politseijaoskond, Raikküla Vallavalitsus, Eesti Naabrivalve)

17.30     Võimalused külaelu edendamiseks – Leader meetme ja Raplamaa Parterluskogu tegevuse tutvustus

18.30     Kõrvetaguse küla seltsingu loomine ja külavanema valimine

19.00     Esimene küla simmann

Infopäev külade investeeringu meetme 4.1 taotlejatele

Esmaspäeval 19. septembril kl 10 toimub Rapla Maavalitsuse II korruse saalis infopäev meetme 4.1  Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine, sügisese taotlusvooru taotlejatele. Infopäeval tutvustatakse meetmelehte, toetatavaid tegevusi, abikõlbulikke kulusid, hinnapakkumise vormi, toetuse taotluse vormistamist. Soovitame kindlasti osaleda esmakordselt taotlema tulijatel

Infopäev mikroettevõtluse meetme 1.2 taotlejatele

Esmaspäeval 22. augustil kl 10 toimub Rapla MAAVALITSUSE II korruse saalis infopäev meetme 1.2 “Mikroettevõtluse areng”  sügisesese taotlusvooru taotlejatele. Tutvustatakse meetmelehte, toetatavaid tegevusi, abikõlbulikke kulutusi, taotluste menetlemist. Soovitame osa võtta kindlasti esmakordselt taotlema tulijatel.

LEADER määrusest on uus redaktsioon

Põllumajandusminister allkirjast LEADER meetme määruse uue redaktsiooni 25. juulil 2011, mis muudab muuhulgas ka projektitaotluste kuludeklaratsiooni vormi.  Määruse uus redaktsioon ja uus kuludeklaratsiooni vorm on kättesaadavad rubriigis Ülddokumendid. Palume esitada kuludeklaratsioonid uuel vormil.

Lisame Põllumajandusministeeriumi selgituse määruse uue redaktsiooni kohta allpool.

Leader_EE_muutmine

Raplamaa Partnerluskogu võtab tööle arendusjuht-projektinõustaja

Raplamaa Partnerluskogu võtab konkursi korras tööle arendusjuht-projektinõustaja

Arendusjuht-projektinõustaja peaülesandeks on Raplamaa Partnerluskogu strateegia elluviimisel projektiideede sõelumine, projektitaotlejate nõustamine, esitatud projektitaotluste menetlemine, projektitaotluste ettevalmistamine hindamiskomisjonile esitamiseks, kinnitatud projektitaotluste nõustamine PRIA-ga suhtlemisel. Arendusjuht analüüsib Raplamaa Partnerluskogu strateegia meetmete efektiivsust, teeb ettepanekud meetmelehtede täiendamiseks, uute meetmete väljatöötamiseks,  erinevate strateegia elluviimist puudutavate aktide koostamiseks või täiendamiseks, peab ühendust Maamajanduse Infokeskusega ja PRIA-ga strateegia elluviimise küsimustes.

Arendusjuht-projektinõustajale esitatavad nõuded: kõrgharidus (vähemalt bakalaureus või sellega võrdustatud), inglise keele kirjalik ja suuline oskus, soovituslikult soome või saksa keele oskus,  vähemalt 4-5 aasta töökogemus projektide koostamise ja elluviimise valdkonnas või projektinõustamise valdkonnas, kontoritarkvara (tekstitöötlus, andmetöötlus, esitlus) valdamine.  Soovitavad on teadmised kohaliku omavalitsuse, ettevõtluse ja kolmanda sektori töö üldpõhimõtetest, meediaga suhtlemisest, hea suhtlemise ja esinemise oskus, strateegilise mõtlemise oskus,  kogemus dokumentide, s.h.  eelarvete ja aruannete koostamisest ja kontrollimisest.

Kandideerijatel esitada Raplamaa Partnerluskogule 5. Augustiks 2011 kl 17  avaldus kandideerimiseks koos lühikese (kuni üks A4 lehekülg) põhjendusega  kandideerimise põhjustest ning allpool lisatud vormikohane CV (järgneb allpool).  Dokumendid saata e-kirja teel digiallkirjastatuna aadressil jaak@raplaleader.ee või tuua Rapla Maavalitsuse valvelauda või saata postiga aadressil Raplamaa Partnerluskogu, Tallinna mnt 14, 79513 Rapla märgusõna Konkurss (kõige hilisem postitempli kuupäev 5. August 2011)

Raplamaa Partnerluskogu juhatus teeb valitud kandidaadi teatavaks 10. Augustiks 2011

Arendusjuht – projektinõustaja võib tööle asuda 1. Septembril 2011

ELULOOKIRJELDUS

Registreerunutele

Testikas

Powered by WordPress and ThemeMag