Eesmärk

Meede 6.1 on lõppenud.

Uuel perioodil avaneb koostöö edendamise meede 2017. aastal

 

 

Meede 6.1  Koostöö edendamine

Üldeesmärk: Meetme üldeesmärk on kohaliku algatuse edendamine  ja kohaliku kogukonna tugevdamine erinevate koostöö vormide, s.h. kohaliku tegevusgrupi  piirkonna siseste,   Eesti siseste ja rahvusvaheliste koostöö projektide kaudu;

Otsene eesmärk ja alaeesmärgid:  Kohalik omaalgatus Raplamaal  on arenenud tasandile, kus :

  • toimub pidev ja süstemaatiline võrgustikes osalemine, teabe vahendamine ja tegevuse ja kogemuste analüüs kohaliku omaalgatuse organisatsioonide, s.h. LEADER rühmade vahel;
  • toimub koostöö maapiirkondade külaliikumise ühenduste vahel maaelu edendamisel
  • toimub piirkondade vaheline pärimustraditsioonide-, kultuuri- ja käsitöö alane vahetus ja õppimine
  • toimub tihe piirkondade vaheline noortevahetus ja koostöö noorte kaasamiseks maaelu arengusse
  • toimub aktiivne teabevahetus ja koostöö piirkondlike ettevõtjate ühenduste vahel

Tähtajad

???

Dokumendid

2011.a. kehtiv meetmeleht

Eesmärk

Meede 5.1 on lõppenud. Toetust saanud projektidega tutvu siin Projekt. lõpet. seis meetmete kaupa

Uuel perioodil on üks ühine nn pehmete projektide meede Kogukonna edendamine.  Projektitaotluste vastuvõtt kestab 1. märtsist kuni 1. aprillini 2016.

Meetme juhendiga tutvu siin Meede- kogukonna-edendamine

 

Meede 5.1 – “Noorte arengu toetamine” on eeskätt noortetöö projektideks, siia kuuluvad noortelaagrid, koolitused, teavitusüritused, aga ka muusikalised ettevõtmised. Toetust saavad niihästi noortetööga tegelevad seltsid, seltsingud kui ka vallavalitsused. Toetuse maksimaalne summa on kuni 5 000 eurot ja see katab kuni 90% projekti kuludest

Tugevdada inimressursi ja sotsiaalse kapitali arengut ning noorte elanike konkurentsivõimet läbi noorte ja noorte perede aktiviseerimise ja kaasamise kogukonna formaalsetesse ja mitteformaalsetesse arengu- ja otsustusprotsessidesse.

Tähtajad

2013.a. taotlusvooru projektitaotluste esitamise tähtaeg on 18-22. veebruar 2013.a

Meetme infopäev on 10.jaanuaril 2013.a. kell 15 Rapla Maavalitsuse saalis

Meetme nõustaja Iris Haiba, e-post iris@raplaleader.ee

Dokumendid

Alates 26.09.2012 kehtivad uued vormid lingil:

https://raplaleader.ee/ulddokumendid/#4

Eesmärk

Meede 4.2 on lõppenud. Toetust saanud projektide nimekirja loe siit Projekt. lõpet. seis meetmete kaupa

Uuel perioodil avatakse üks ühine nn pehmete projektide meede Kogukonna edendamine.

Projektitoetuse taotluste vastuvõtt kestab 1. märtsist kuni 1. aprillini 2016

Meetme juhendmaterjaliga tutvu siin Meede kogukonna-edendamine

 

Meede 4.2 – KÜLADE OMAALGATUSE JA SOTSIAALSE AKTIIVSUSE EDENDAMINE on toetusmeede külaelu nn pehmete tegevuste (koolitused, õppereisid, külapäevad, külaelu ajaloo uurimine jm) jaoks. Toetust antakse eeskätt külaseltsidele aga ka seltsingutele. Toetuse maksimaalne summa on kuni 6400 eurot ja see katab kuni 90% projekti kuludest

Paranenud elukvaliteet külades läbi:

  • parema koostöö elukeskkonna korraldamisel;
  • suurenenud kodukohatunde ning elukeskkonna väärtustamise;
  • aktiivse omaalgatusliku tegevuse külades ning
  • külaelu eestvedajate suutlikkuse suurendamise.

Tähtajad

2013.a. taotlusvooru projektitaotluste esitamise tähtaeg on 14.-18. jaanuar 2013

Meetme infopäev on 12. detsembril 2012 kl 15 Rapla Maavalitsuse II korruse saalis

Meetme nõustaja Iris Haiba, e-post iris@raplaleader.ee

Dokumendid

NB! Taotlusele lisatavad dokumendid sõltuvad taotluse sisust. Kõiki loetletud dokumente pole vaja esitada. Tutvuge loeteluga.

Alates 26.09.2012 kehtivad uued vormid lingil:

https://raplaleader.ee/ulddokumendid/#4

Projekti elluviimine

Hindamine:

meetme 4.2 projektitaotluste hindamise kord

Eesmärk

Meede 4.1  on lõppenud.  Toetust saanud projektide  nimekiri loe siit Projekt. lõpet. seis meetmete kaupa

Uuel perioodil 2014-2020 avanemb meede Elukeskkonna parendamine ja maaelu põhiteenuste kvaliteedi tõstmine

Taotluste vastuvõtt algab eeldatavalt 1. aprillil 2015 ja kestab 1. maini 2015

Meetme juhendmaterjali loe siit Meede elukeskonna-parendamine-ning-maaelu-põhiteenuste-kvaliteedi-tõstmine

 

VANANENUD ANDMED

Meede 4.1 – Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine on investeeringute toetusmeede maaelu  paremaks muutmiseks. Toetatakse investeeringuid avalikes kasutuses olevate hoonete ja rajatiste ehitamiseks, aga ka korrastamiseks ja remontimiseks, samuti avalikus kasutuses olevate esemete ostmist. Taotleda saavad mitmesugused mittetulundusühingud ja vallavalitsused. Toetatav objekt peab kajastuma kohalikus arengukavas või arengudokumendis. Toetuse suurus on kuni 64000 eurot ühe taotleja kohta ja see katab kuni 90% projekti kuludest

Tegevuspiirkonna elanike elukvaliteedi parandamine elukeskkonna korrastamise ja kaasajastamise kaudu.


Powered by WordPress and ThemeMag