Taotlejale

Meede 2 „Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine“ investeeringutoetuse osa on taotlemiseks avatud 15.10.2020-15.11.2020 kell 23.55.

Toetatakse Rapla maakonnas registreeritud ja tegutsevate ettevõtete (sealhulgas ka FIEde) investeeringuid, mis paiknevad püsivalt Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas.

Vastu võetakse ainult investeeringutoetuse taotlusi, sealjuures vaid:

 • tootmiseks, teenuste osutamiseks või turustamiseks otseselt vajalike uute seadmete ja masinate, s.h. mootorsõidukite ostmiseks ja paigaldamiseks;
 • projekti otseseks elluviimiseks vahetult vajaliku infotehnoloogia riist- ja tarkvara soetamiseks;
 • käsitöötoodete valmistamiseks töövahendite (tööriistade) ostmine.

Projekti maksimaalne toetuse suurus on kuni 25 000 eurot ning minimaalne 3000 eurot ja investeeringuprojekti abikõlbulikust maksumusest antakse toetust kuni 60% abikõlblike kulude maksumusest. Mootorsõiduki ostmiseks antakse taotlejale toetust kuni 30% abikõlbulike kulude maksumusest.

Meetme täpsemad tingimused, loetelu toetatavate valdkondade ja abikõlblike kulude kohta leiate meetmelehelt

Ülevaate voorust saate 7. oktoobril toimunud infopäeva esitluselt.

Taotlemine toimub e-PRIAs. Videojuhend e-PRIAsse sisselogimiseks. Projektitaotluse esitamise juhend e-PRIAs. 

Taoltemisel on vaja esitada järgmised dokumendid:

 • E-Pria taotlusvorm (täidetakse ainult veebis).
 • Ärakiri dokumendist, mis tõendab, et ehitis, kuhu inventar seade või mootorsõiduk paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest (lisatakse e-PRIAsse lisana).
 • Äriregistris peab olema taotluse esitamise aastale eelnenud majandusaasta kinnitatud aruanne.
 • E-PRIA taotlusele peab olema lisatud projekti äriplaan vabas vormis. Mittekohustuslik näidis asub sellel lingil (lisatakse e-PRIAsse lisana).
 • Soovituslikult lisada ka finantsprognooside tabel 2021. aasta algusega. Näidis asub sellel lingil (lisatakse e-PRIAsse lisana).

Tõrked taotluse esitamisel

Projektitaotluse esitamisel läbi e-PRIA on tekkinud olukordi, kus on olnud vaja otsustada, kas taotluse esitamise tähtaeg ennistada või mitte. Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus ütleb, et taotluse tähtaja jooksul esitamata jätmise korral tähtaega ei ennistada. Samas kui taotluse esitamine on olnud takistatud tulenevalt infosüsteemi (e-PRIA) tõrgetest, siis saab PRIA ennistamist kaalutleda. Juhul kui taotleja ei ole saanud e-PRIAs taotlust esitada tähtaegselt tehniliste tõrgete tõttu, siis palume teavitada sellest koheselt nii Raplamaa Partnerluskogu (5174051; jane.kalajarv@raplaleader.ee) kui ka PRIA arengutoetuste osakonna klienditeenindusbürood (737 7678;  info@pria.ee). PRIA arengutoetuste osakonna klienditeenindusbüroo tegeleb ennistamise otsustusprotsessiga edasi, vajadusel kaasab selleks juristid või menetlemisega tegelevad inimesed ja vastab kõikidele ennistamisega seotud küsimustele. Ka teiste e-PRIAs projektitaotluse esitamisel tekkinud küsimuste korral saab pöörduda PRIA klenditeenindusbüroo poole, kes aitab tekkinud probleemile lahendused leida või suunab küsimuse lahendamiseks kas taotluse menetlemise- või arendusega tegelevatele inimestele.


Raplamaa Partnerluskogul on programmiperioodil 2014-2020 piirkonna arengu toetamiseks kolm meedet:

 1. Kogukonna investeeringud
 2. Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine
 3. Kogukonna edendamine
Powered by WordPress and ThemeMag