Projektide koond perioodil 2016-2024

Siit leiad kõik Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014-2022 perioodil PRIAlt rahastamisotsuse saanud projektid

 

Projektide elluviimine 2014-2024

 


Raplamaa Partnerluskogu ühis- ja koostööprojektid 2024

Raplamaa Partnerluskogu ühis- ja koostööprojektid 2024

Ühisprojekt “Tugev ja mitmekesine Raplamaa”

Raplamaa Partnerluskogu viib ellu ühisprojekti, kus kaasatavad partnerid on Rapla maakonna ülesed organisatsioonid: Sihtasutus RAEK (Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus), Raplamaa Omavalitsuste Liit ja Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ. Koostegemine rikastab ja loob identiteeditunnet, projektiga toetatakse ettevõtlikkuse arengut ja ühistegevust, tutvustades seniseid kogemusi ning tunnustades juba tehtut. Traditsioonide hoidmisega ning erinevate organisatsioonide koosloomega edendatakse kogukonna liikumist, kultuuri ja kogukonnatunnetust. Toetatakse külaelu arendamist läbi tublide tegijate tunnustamise ja võimaluse vahetada kogemusi üle-eestiliselt ja piiriüleselt. Samuti toetab projekt üldist maaelu arendamist ning mitmekesistamist läbi erinevate koosluste koostegemise. Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna erinevate koostöövõrgustike vahel hoogustunud ühistegevus on toonud kaasa maaelu arengu mitmekesistumise ja uute teadmise ning oskuste omandamise. Võrgustumise kaudu uute koostööpartnerite leidmine hoogustab maaettevõtlust. Koostegemise ja kogemuste vahetamise kaudu on säilinud traditsioonid ning tugevnenud on kogukonnatunnetus. Laienenud on piirkonna tuntus, paranenud maine.

Ühiste kavatsuste kokkulepe

Projekti kogu eelarve on 44 444,44 eurot, millest toetus on 39 999,99 eurot.

 

Koostööprojekt “Piirkondade kogemusvahetus ja tegevusrühmade koostöö arendamine”

Projektiga soodustatakse piirkondade kogemusvahetust erinevate tegevuspiirkondade vahel ja tegevusrühmade koostöö arendamist avatumaks; antakse kogukondadele ja ettevõtjatele võimalus õppida teiste kogemustest, et toetada oma piirkonna kestlikku arengut; luuakse koostöövõimalusi, et tekitada uut kvaliteeti piirkondlikus arengus ja seeläbi muuta tegemisi omanäolisteks ning eristuda teistest piirkondadest. Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas tegutsevate erinevate huvigruppide vahel hoogustunud, ühised arusaamad on toonud kaasa maaelu arengu mitmekesistumise ja uute teadmise ning oskuste omandamise. Kogemuste vahetamise kaudu on suurenenud teadlikkus ja oskused luua oma elukeskkonnas uusi protsesse olles innovatiivne kuid säilitades väärtuslikku vana. Projekti raames korraldatakse tegevusrühmade liikmetele ja huvigruppidele siseriiklike õppereise ja koostööseminare koostööprojektis osalevate tegevusrühmade tegevuspiirkondadesse, saamaks ülevaadet teiste tegevusrühmade koostööst ettevõtjate, kogukondade ning kohalike omavalitsustega. Korraldatakse koostööseminarid partnerite tegevmeeskonnale ja juhatusele võrgustumiseks ning teadmusbaasi suurendamiseks. Osaletakse rahvusvahelistel koostööseminaril. Projekti kõigi tegevuste infovälja aktiivsena hoidmiseks korraldatakse koosolekuid erinevates projektipiirkondades, täpsustatakse ja kooskõlastatakse õppereiside ja seminaride teemasid ja ajagraafikut.

Projekti partnerid on: Põhja-Harju Koostöökogu, Lääne-Harju Koostöökogu, Nelja Valla Kogu, Raplamaa Partnerluskogu.

Koostöökokkulepe partnerite vahel

Kogu projekti kogi eelarve on 99 348,88 eurot, millest Raplamaa Partnerluskogu projekti eelarve on 25 721,10 eurot, millest toetus on 23 149 eurot.

 


2023 Projektid

 

Projektitoetused

Meede “Ettevõtluse toetamine Covid-19st tulenevate riskide maandamiseks ja tagajärgedega toimetulekuks” (15.–25.05.2023)

PAREMUSJÄRJESTUS

Kinnitatud juhatuse koosolekul 19.06.23 (protokoll 7-2023 p 1)

 


2022 Projektid

 

Projektitoetused

Meede “Elukeskkonna parendamine ja maaelu põhiteenuste kvaliteedi tõstmine” (15.11-15.12.2021) PAREMUSJÄRJESTUS.

Kinnitatud juhatuse koosolekul 23.02.2022 (protokoll 2-2022, punkt 1)

Meede “Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine” (01.-14.03.22) PAREMUSJÄRJESTUS

Kinnitatud juhatuse koosolekul 11.05.2022 (protokoll 5-2022. punkt 3)

Meede “Kogukonna edendamine” (15.-28.03.22) PAREMUSJÄRJESTUS

Kinnitatud juhatuse koosolekul 25.05.2022 (protokoll 6-2022, punkt 1)

Meede “Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine” (01.-15.12.22) PAREMUSJÄRJESTUS  INVESTEERINGUD 

Meede “Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine” (01.-15.12.22) PAREMUSJÄRJESTUS  TEADMUSSIIRE 

 

Kinnitatud juhatuse koosolekul 16.02.2023 (protokoll 3-2023, punkt 1)

 


Vanemad dokumendid

2017 projektitoetused

Projektitoetused

Meede 1 Kogukonna investeeringud

Meede 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine

2017.a. Rahuldatud projektitaotlused meede 2 ettevõtete konkurentsivõime tugevdamine

Meede 3 Kogukonna edendamine (nn pehmed ehk tegevusprojektid)

Meede 3 rahuldatud taotlused 2017 voorus

Meede 4 Koostöö võrgustike tegevuse hoogustamine

PRIA-le esitatud AVEC projekt taotlus 13.06.17

PRIA otsus AVEC projekti kohta

2016 projektitoetused

Projektitoetused

2016.a. projektitoetused meede 1 Kogukonna investeeringud

2016.a. projektitoetused meede 2 ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine

2016.a. projektitoetused meede 3 kogukonna edendamine