Privaatsustingimused
Vastutav andmetöötleja on Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu
Viljandi mnt 6, Rapla linn
+372 484 1135
info@raplaleader.ee
www.raplaleader.ee

Privaatsustingimused kehtivad alates 25.05.2018

Isikuandmete kaitse on meie töös väga oluline ning suhtume oma klientide ja koostööpartnerite andmetesse täie tõsidusega. Käesolevast privaatsuspoliitikast, mille põhimõtteid RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU järgib, leiate sellest dokumendist, milliseid isikuandmeid RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU teie kohta kogub, milleks neid kasutame ja kellel on neile ligipääs. Palun leidke aega, et käesolevat privaatsuspoliitikat lugeda ning võtke meiega julgesti ühendust, kui teil tekib sellega seoses täiendavaid küsimusi või ettepanekuid. Nagu enamik teisigi ettevõtteid, kogub RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU andmeid selle kohta, kui külastate meie veebilehte www.raplaleader.ee ja kui seal viiakse läbi mõni toiming. Meie kodulehte on võimalik külastada ilma, et jätaksite meile tuvastatavaid isikuandmed.

Küll aga kogume veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevatel viisidel:
• kasutaja nimi ja e-postiaadress – kui olete saatnud meile kirja;
• veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixeli kasutamisel.
Isikuandmete töötlemisel juhindume kohalduvatest isikuandmete kaitset puudutavatest õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi „GDPR“) ja Eesti isikuandmete kaitse seadusest.
RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU austab teie õigusi, mis teil on seoses oma privaatsuse kontrollimisega.

Terminoloogia ja definitsioonid
RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU (juriidiline nimi on Mittetulundusühing Raplamaa Partnerluskogu) privaatsuspoliitika baseerub GDPR-il. Meie poolt rakendatav privaatsuspoliitika peab olema arusaadav ja mõistetav nii lehe külastajatele kui meie koostööpartneritele. Selleks, et kõik osapooled saaksid oma õigustest üheselt aru, oleme lahti kirjutanud olulisemad terminid.
Andmesubjekt on tuvastatud või tuvastav füüsiline isik, kelle andmeid töödeldakse.
Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti”) kohta.
Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.
Isikuandmete töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.
Profiilianalüüs on igasugune isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis hõlmab isikuandmete kasutamist füüsilise isikuga seotud teatavate isiklike aspektide hindamiseks. Eelkõige selliste aspektide analüüsimiseks või prognoosimiseks, mis on seotud asjaomase füüsilise isiku töötulemuste, majandusliku olukorra, tervise, isiklike eelistuste, huvide, usaldusväärsuse, käitumise, asukoha või liikumisega.
Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid; kui sellise töötlemise eesmärgid ja vahendid on kindlaks määratud liidu või liikmesriigi õigusega, võib vastutava töötleja või tema määramise konkreetsed kriteeriumid sätestada liidu või liikmesriigi õiguses.
Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.
Andmete kogum on isikuandmete igasugune korrastatud kogum, millest võib andmeid leida teatavate kriteeriumide põhjal, olenemata sellest, kas kõnealune andmete kogum on funktsionaalsel või geograafilisel põhimõttel tsentraliseeritud, detsentraliseeritud või hajutatud.
Vastuvõtja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kellele isikuandmed avaldatakse, olenemata sellest, kas tegemist on kolmanda isikuga või mitte. Vastuvõtjaks ei peeta avaliku sektori asutusi, kes võivad kooskõlas liidu või liikmesriigi õigusega saada isikuandmeid seoses konkreetse päringuga; nimetatud avaliku sektori asutused töötlevad kõnealuseid andmeid kooskõlas kohaldatavate andmekaitsenormidega vastavalt töötlemise eesmärkidele.
Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ, välja arvatud andmesubjekt, vastutav töötleja, volitatud töötleja ja isikud, kes võivad isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötleja otseses alluvuses.
Andmesubjekti „nõusolek” on vabatahtlik, konkreetne, teadlik ja ühemõtteline tahteavaldus, millega andmesubjekt, kas avalduse vormis või selge nõusolekut väljendava tegevusega nõustub tema kohta käivate isikuandmete töötlemisega.

Raplamaa Partnerluskogu MTÜ on isikuandmete vastutav töötleja.

Milliseid isikuandmeid RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU kogub ja kuidas neid kasutatakse?

Veebilehe statistika
RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU soovib oma veebilehe teha nii kergesti kasutatavaks kui võimalik. Selleks, et parandada kasutajakogemust salvestatakse teie kohta RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU kodulehte külastades muuhulgas järgnev informatsioon: veebilehitseja tüüp ja versioon, seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, IP-aadress, kodulehe külastamise sessiooni pikkus ja aeg, külastatud lehed ning demograafiline teave nagu kasutatava keele eelistus ja asukoht. Veebilehe sirvimise statistikaks kogutud andmeid kasutame anonüümsel kujul ning me ei vii neid kokku ühegi konkreetse isikuga. Selleks, et koguda ja analüüsida ülalpool nimetatud andmeid, kasutab RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU automatiseeritud tööriista Google Analytics ja Facebook Pixcel.
Logid
Server, mis majutab RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU veebilehte, võib samuti salvestada päringuid, mida serverile teete (veebiaadress, mida avate, teie poolt kasutatav veebilehitseja ja seade, IP-aadress, juurdepääsu aeg). Neid andmeid kasutatakse ainult tehnilistel eesmärkidel – et tagada veebilehe nõuetekohane toimimine ja turvalisus ning uurida võimalikke turvaintsidente.
Mis on küpsised
Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab arvutisse või mobiiliseadmesse, kui veebilehti külastate.
Kuidas RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU kasutab küpsiseid?
RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU koduleht kasutab küpsiseid, mis võimaldavad kaardistada ja meelde jätta erinevaid tegevusi, toiminguid ja eelistusi, mis on seotud teiega või teie käitumisega meie kodulehel. Eelkõige kasutatakse küpsiseid statistiliste andmete kogumiseks, jälgides selleks teie eelistusi võrgulehtede külastamisel. Pea meeles, et kodulehel kasutatakse ka püsiküpsiseid, mis salvestuvad teie arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist. Püsiküpsised võivad püsida arvutis päevades, kuudes või aastaid. Taolised küpsised aitavad suunata teile ka internetireklaami.
Küpsiste keelamine ja kustutamine
Interneti kasutajana saate ise keelata või piirata küpsiste salvestumist oma arvutisse. Seejuures saate kõik küpsised, mis on seni arvutisse salvestunud, ka ära kustutada. Selleks tuleb teil muuta oma isiklikke veebilehitseja privaatsusseadeid.
Siinkohal märgime ära, et kui soovite nii teha, siis võib juhtuda, et peate veebilehe külastamisel iga kord manuaalselt teatud eelistusi kohandama ning teatud teenused ja funktsionaalsused ei pruugi töötada.
Profileerimine
RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU võib kasutada veebilehe külastajate statistilisi andmeid selleks, et analüüsida RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU veebilehe külastajate trende ja demograafiat, kuid külastajate kohta individuaalseid profiile ei koostata.
Päringud
Kui soovite RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU kodulehe kaudu esitada päringut, siis on isikuandmete jagamine meiega on vajalik. Päringuid on võimalik esitada täites vastava kontaktivormi või saates e-kirja aadressile info@raplaleader.ee
Selleks, et saaksime vastata teie päringule, kogume järgnevaid isikuandmeid: teie nimi, kontaktandmed (e-post, telefoninumber), ettevõtte nimi ja kontaktandmed. Eelpool nimetatud isikuandmetele pääsevad ligi RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU töötajad. Kui esitate päringu kontaktivormi kaudu, võib isikuandmetele ligi pääseda meile IT teenuseid pakkuv koostööpartner.
RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU teenuse raames klientide poolt töödeldavaid isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena ja õigus neid andmeid töödelda, välja anda või edastada kolmandatele isikutele kuulub üksnes andmete omaniku (kliendi) vastutusalasse.

Teie õigused ja kuidas saate oma õigusi kaitsta

Kontakteerudes RAPLAMAA PARTNERLUSKOGUga e-posti info@raplaleader.ee teel, võite teostada oma järgnevaid õigusi:
• õigust tutvuda teie kohta käivate isikuandmetega;
• õigust isikuandmete parandamisele;
• õigust isikuandmete kustutamisele;
• õigust, et teie kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel;
• õigust nõusoleku tagasivõtmisele.
Te võite oma õigusi teostada kooskõlas tingimustega, mis tulenevad GDPR-ist ja teistest kohalikest õigusaktidest. Kui te arvate, et teie privaatsust on rikutud, siis palume võtta esmalt ühendust meiega, kirjutades info@raplaleader.ee. Kui kokkulepet ei saavutata, on Teil õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitse Inspektsioon-le.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused
RAPLAMAA PARTNERLUSKOGU veebilehte kasutades olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki seotud isikuid e-posti või telefoni teel.

Kui Teil tekib meie andmetöötlusega küsimusi, pöörduge julgesti meie poole saates päringu info@raplaleader.ee