2024 toetuse taotlemine sotsiaalmeetmest

Toetusmeede “Sotsiaalne heaolu” avaneb 2024. aasta sügisel. Minivooru plaanime avada 3. oktoobril.  Taotlemine on avatud kuni 16. oktoobrini.

 

Meetme maht 2024 aastal on 90 435 eurot.

 

Kõik taotlejad on oodatud eelnevale konsultatsioonile.

Aja broneerimiseks võta palun ühendust projektijuht Agnes Kurvitsaga, telefon 5665 7921, e-post agnes.kurvits@raplaleader.ee

 ESF+ toetusmeede “SOTSIAALNE HEAOLU”

Taotluste esitamine 3.-16.10.2024

Toetusmeetme kirjeldus ja toetuse andmise tingimused (MEETMELEHT)

 

Toetusmeetme rakendamise vajadus: Piirkonna vananev elanikkond tingib abivajajate kasvu tõusu. Selle tõttu on ka kasvav vajadus kvaliteetsete pikaajalise hoolduse teenuste, sh omastehoolduse, aga ka süsteemi järele. Omastehooldajad ja erivajadustega, puuetega inimeste pereliikmed ning lähedased vajavad tugivõrgustikku, abistavat informatsiooni, koolitusi ja teadmisi. Märgata tuleb vanemaealisi või erivajadustega üksi jäänud inimesi ja anda neile võimalus olla aktiivne kogukonna liige ning teadmist, et nad on ühiskonnas olulised. Vajadus on sotsiaalse kaasamise ja suhtlemise järele, samuti teadmiste, oskuste sh digioskute parandamise ja oma võimete toetamise järele. Tegevuspiirkonna sihtrühma inimeste vaimse tervise hoidmine on oluline, et tulla edukalt toime igapäevaeluga, selleks on vajadus kasutada erinevaid toetusmeetodeid (nt kogukonnapsühholoog, omastehooldajate supervisioon jms). Parandamist vajab ligipääs informatsioonile ja teabele.

 

Meede panustab Euroopa Sotsiaalfond+ erieesmärkidesse:
• pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine;
• inimväärikuse tagamine; sh vaesuse vähendamine ja sotsiaalse kaasatuse suurendamine.

 

Meetme sihtrühm on on tegevuspiirkonna inimesed alates vanusest 16+ (erivajadusega inimesed) ja vanemaealised alates 55+

 

Taotlejad on: miniprojektide voorudes on taotlejateks tegevuspiirkonnas registreeritud ja tegutsevad (vähemalt ühe majandusaasta tegutsenud) mittetulundusühingud sh kohalik tegevusrühm, sihtasutused, kohalikud omavalitsused, mikro- ja väikeettevõtted, sh FIEd.

 

Toetuse minimaalne summa on 500 eurot ja maksimaalne summa on 6 029 eurot. Toetuse määr on 100%.

 Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2023-2029

Uue perioodi sotsiaalmeetme määrus “Kogukonna juhitud kohaliku arengu toetuse andmise tingimused ja kord”