LEADER-projekti elluviimisega seotud tähtajad

Lõppemas on LEADER toetusperiood 2014-2020 (2022) ja veel pooleli olevad või alustamata toetust saanud projektid tuleb üsna tempokalt ellu viia.

Investeeringutoetuste saajatel on projektide elluviimiseks reeglina aega kaks aastat alates PRIA poolt taotluse rahuldamisest. Taotluses lubatud tegevused tuleb teostada maaeluministri määruses sätestatud tähtajaks. Mõne meetme konkreetse taotlusvooru osas on minister määrusi muutnud ja tähtaegu pikendanud, kuid programmperioodi 2014-2020 lõpu lähenedes muutuvad võimalused tähtaegu pikendada üha väiksemaks.

 

Väga oluline on, et toetuse saajad, kes on saanud taotluse rahuldamise otsuse, kuid teavad kindlalt, et siiski ei soovi planeeritud investeeringuid ellu viia, saavad toetusest loobuda, esitades sellekohase avalduse PRIAle. Avalduse esitamiseks ei pea ootama tegevuste elluviimise tähtaja saabumist. Avaldus tuleb esitada siis, kui on selgunud asjaolud, mis tingivad projektis planeeritud tegevuste teostamata jätmise ning on olemas kindel teadmine, et projekt jääb ellu viimata. Kasutamata projektivahendeid jõuame siis veel perioodi viimaseks taotlusvooruks vormida.

Leader-määruse kohaselt projektitoetuse saaja:

  • viib ellu investeeringuprojektiga toetatava investeeringu ja esitab PRIAle investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembril 2024, liisingulepingu alusel hiljemalt 30. juunil 2025.
  • on kohustatud võtma projektitoetuse abil tehtud investeeringu sihtotstarbeliselt kasutusse kahe aasta jooksul, välja arvatud juhul, kui strateegia või § 7 lõike 3 punkti 5 kohaselt on ette nähtud pikem tähtaeg, kuid hiljemalt 30. juuniks 2025;
  • viib ellu ühisprojektis kavandatud tegevused ja esitab PRIA-le selle tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid vastavalt ühisprojekti tegevuskava elluviimise perioodi pikkusele (1-4 aastat) arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31. detsembril 2024.