Raplamaa Partnerluskogu talveseminar

Raplamaa Partnerluskogu talveseminar toimub reedel 14. detsembril 2012 kell 16 INGLISTE  mõisa ait-kuivatis.

Ingliste mõisa ait-kuivati asub Inglistel mõisahäärberi kõrval ja on üks parimaid Raplamaa LEADER objekte, mis on äsja restaureeritud.

Seminari päevakava:

1. LEADER  programmi elluviimise tulemused Eestis.  LEADER meetme hindamine.  LEADER meede Euroopa Liidu uuel eelarveperioodil 2014-2012.   Maamajanduse Infokeskuse ettekanne

2. LEADER programmi elluviimise tulemused Raplamaal

3. LEADER programmi edulood Raplamaal

4. Parimate LEADER programmi elluviijate autasustamine

Meetmete 3.1, 5.1 ja 1.2 projektitaotluste vastuvõtu tähtaeg

Projektitaotlused meetmetele 3.1 (pärimuskultuur), 5.1 (noortetöö) ja 1.2 (mikroettevõtluse investeeringud) esitatakse viimaseks tähtajaks 22. veebruariks 2013. kl 17.  Taotlus esitatakse ühes eksemplaris paberkandjal ja kogu materjal samuti digitaliseeritult Raplamaa Partnerluskogu büroosse Rapla Maavalitsuses ning e-posti aadressil info@raplaleader.ee

Meetmete 4.1 ja 4.2 infopäevad

Meetmete 4.1 (külainvesteerignud) ja 4.2 (kohaliku omaalgatuse arendamine) taotlusvoorude infopäev toimub kolmapäeval 12. detsembril 2012 kl 15 Rapla Maavalitsuse II korruse saalis.

2013.a. taotlusvooru infopäev meetmetele 3.1, 5.1

Meetmete 3.1 ja 5.1 infopäev toimub neljapäeval 10. jaanuaril 2013 kell 15 Rapla Maavalitsuse II korruse saalis

LEADER programmi toetusmeetmed 2013.a.

2013.a. viiakse läbi ainult üks taotlusvoor jaanuaris-veebruaris 2013. Taotlusvoor toimub kõikidele meetmetele. Vooru maht on ligemale pool miljonit eurot.  Veidi on muutunud meetmelehed ja täpsustunud projektide menetelmise kord Raplamaa Partnerluskogus

 • Raplamaa Partnerluskogu projektitaotluste menetlemise töökorrad
 • VÄGA TÄHTIS!  Olulisim uus nõue on see, et PÄRAST  PRIA-st projektitoetuse otsuse (kirja) saamist peab projekti elluviija koheselt alustama projekti elluviimist nii, et et ta saaks esitada juba 6 KUU pärast projekti esimese (või ka lõpliku) kuludeklaratsiooni, millega tõendab, et on ellu viinud vähemalt 25% projekti maksumusest.  Juhul, kui kuue kuuga ei ole projektist 25% ellu viidud, tühistab PRIA projektitoetuse määramise otsuse.

  2013.a. taotlusvoorud on järgmised

  Sügisvooru projektitoetuste otsus kinnitatud

  12. oktoobril 2012 Raplamaa Partnerluskogu juhatus otsustas kinnitada 2012. sügisvooru projektitoetuste nimekirja.

  2012.a.sügisvoorus määratud toetused

  Raplamaa rahvusvahelise koostöö spetsialistide-giidide koolitus

  Raplamaa Partnerluskogu korraldab alates käesoleva aasta kevadest kursuse rahvusvahelise koostöö spetsialistidele – giididele.  Kursuse esimene moodul toimus käesoleva aasta kevad-suvel, millel õpiti tundma rahvusvahelise suhtlemise ja väliskülaliste vastuvõtu põhialuseid. Sügisel toimub koolituse teine moodul konkreetse sihtsuunitlusega juba Raplamaa tutvustamisele.  Koolituse lõpeb spetsialistide atesteerimisega, milleks viiakse läbi  teooria eksam ja praktiline eksam.  Kaks parimat lõpetajat saavad rahvusvahelise täiendkoolituse tuleva aasta kevadel Luxemburgis.

  13. oktoobris toimub koolituse järjekordne õppus, kus tutvutakse Raplamaa turismiettevõtjate ja Raplamaa vaatamisväärsustega. Õppuse viivad läbi Tiiu Susi ja Mare Paidla

  27. oktoobril toimub õppus, kuidas anda väliskülalisele esmaabi ja kuidas arvestada terviseprobleemidega.

  17. novembril toimub giidieksam.

  Koolitust viib läbi Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus Raplamaa Partnerluskogu tellimusel. Vastutav täitja on pr. Jaune JÕENURM,  e-post  jaune@raek.ee

  Põllumajandusministri LEADER määrus uuenes

  21. septembril 2012 allkirjastas põllumajandusminister  LEADER määruse uuendatud kujul.

  Uuendatud määrus on kättesaadav lingi all 

  Maarus_75_2012

  Määruse seletuskiri on kättesaadav lingi all

  Leader-seletuskiri-2012

  LEADER logode trükifailide link

  Projektitaotlejate soovil paneme üles lingi Maamajanduse Infokeskuse kodulehel , kus soovijad leiavad  LEADER projektide tähistamiseks trükifailid http://www.maainfo.ee/index.php?page=2706

  Koondandmed LEADER projektide rahastamise kohta 2009-2011

  Alljärgneval lingil avanevad koondtabelid  Raplamaa Partnerluskogu poolt kinnitatud ja PRIA poolt otsustatud projektide rahastamise kohta.  Tabelid on niihästi meetmete lõikes, aastate lõikes, valdade lõikes.  Tabelid on näitlikustatud diagrammide ja joonistega.  Toodud on ära täielik rahastatud projektide nimekiri koos määratud toetuse summadega.  2009-2011.a. andmed on lõplikud.  2012.a. projektitaotlused on osaliselt veel PRIA-s  läbi vaatamisel.

  Analüüsi tegi ja tabelid ning diagrammid ja joonised koostas Raplamaa Partnerluskogu ekspert Maimu Niitsoo (telefon 48 41 134) . Andmete edasisel kasutamisel viidata allikale

  Raplamaa Partnerluskogu projektide rahastamise analüüs 2009-2012

  Powered by WordPress and ThemeMag