Raplamaa rahvusvahelise koostöö spetsialistide-giidide koolitus

Raplamaa Partnerluskogu korraldab alates käesoleva aasta kevadest kursuse rahvusvahelise koostöö spetsialistidele – giididele.  Kursuse esimene moodul toimus käesoleva aasta kevad-suvel, millel õpiti tundma rahvusvahelise suhtlemise ja väliskülaliste vastuvõtu põhialuseid. Sügisel toimub koolituse teine moodul konkreetse sihtsuunitlusega juba Raplamaa tutvustamisele.  Koolituse lõpeb spetsialistide atesteerimisega, milleks viiakse läbi  teooria eksam ja praktiline eksam.  Kaks parimat lõpetajat saavad rahvusvahelise täiendkoolituse tuleva aasta kevadel Luxemburgis.

13. oktoobris toimub koolituse järjekordne õppus, kus tutvutakse Raplamaa turismiettevõtjate ja Raplamaa vaatamisväärsustega. Õppuse viivad läbi Tiiu Susi ja Mare Paidla

27. oktoobril toimub õppus, kuidas anda väliskülalisele esmaabi ja kuidas arvestada terviseprobleemidega.

17. novembril toimub giidieksam.

Koolitust viib läbi Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus Raplamaa Partnerluskogu tellimusel. Vastutav täitja on pr. Jaune JÕENURM,  e-post  jaune@raek.ee

Põllumajandusministri LEADER määrus uuenes

21. septembril 2012 allkirjastas põllumajandusminister  LEADER määruse uuendatud kujul.

Uuendatud määrus on kättesaadav lingi all 

Maarus_75_2012

Määruse seletuskiri on kättesaadav lingi all

Leader-seletuskiri-2012

LEADER logode trükifailide link

Projektitaotlejate soovil paneme üles lingi Maamajanduse Infokeskuse kodulehel , kus soovijad leiavad  LEADER projektide tähistamiseks trükifailid http://www.maainfo.ee/index.php?page=2706

Koondandmed LEADER projektide rahastamise kohta 2009-2011

Alljärgneval lingil avanevad koondtabelid  Raplamaa Partnerluskogu poolt kinnitatud ja PRIA poolt otsustatud projektide rahastamise kohta.  Tabelid on niihästi meetmete lõikes, aastate lõikes, valdade lõikes.  Tabelid on näitlikustatud diagrammide ja joonistega.  Toodud on ära täielik rahastatud projektide nimekiri koos määratud toetuse summadega.  2009-2011.a. andmed on lõplikud.  2012.a. projektitaotlused on osaliselt veel PRIA-s  läbi vaatamisel.

Analüüsi tegi ja tabelid ning diagrammid ja joonised koostas Raplamaa Partnerluskogu ekspert Maimu Niitsoo (telefon 48 41 134) . Andmete edasisel kasutamisel viidata allikale

Raplamaa Partnerluskogu projektide rahastamise analüüs 2009-2012

Õppepäevad külaelu edendajatele ja maaväikeettevõtjatele

Raplamaa Partnerluskogu teatab, et 21. ja 22. septembril 2012 toimuvad Raplamaa Partnerluskogu õppepäevad suunitlusega Märjamaa valla ja Kehtna valla LEADER sidusrühmadele.
  
Õppepäevad on pühendatud LEADER programmi ja Maaelu Arengukava meetmete ellurakendamise tulemustele külaelu ja maaväikeettevõtluse arendamisel.
  
Õppepäevade kava on järgmine:
  
21.sept Reede

17.00 Kogunemine Sipa mõisa juures ja tutvumine Sipa küla tegemistega ja endise Loodna valla piirkonnaga
20.00 Saabumine Russallu (Russalu külakeskus)  ja Leader koolitus – Iris Haiba , Raplamaa Partnerluskogu arendusjuht
22.00 Russalu külaseltsi kümnest tegevusaastast ja praegustest tegemistest (http://russalu.blogspot.com)

22.sept Laupäev

9.00 Russalu piirkonnaga tutvumine
9.30 Kohtumine kohalike ettevõtjatega ja partneritega kolmandast sektorist – Taavi Ehrpais, Eesti Erametsa Liidu president
12.00 Varbola keskus ja külaelu Kertu Elfenbein, Varbola küla sädeinimene ja aasta ema
12.30 Varbola linnus ja Laidoneri tamm ning Põlli küla tegemised – Eli Nevski, Põlli külavanem
13.30  Preeriakoda – ettevõtluse võimalikkusest maal
 
 
Õppepäeva korraldamise kohta lähem info Raplamaa Partnerluskogu arendusjuhilt Iris Haibalt, telefon 48 41 134

Raplamaa Partnerluskogu 2012.a projektitaotluste rahastamine

Informatsioon selle kohta, kuidas  on rahastatud 2012.a. projektitaotluste voorudesse esitatud projekte seisuga 24. august 2012.  Andmed on senini PRIA poolt heaks kiidetud ja rahastamiseks otsustatud taotluste kohta. 

2012.a.esitatud projektitaotluste rahastamise analüüs

Taotluste vastuvõtu lõpptähtaeg on 13. august

Raplamaa Partnerluskogu LEADER programmi 2012.a sügisesed taotlusvoorud avanevad kõik 6. augustil 2012 ja lõpevad 13. augustil 2012 kell 18.00 õhtul.

Taotlusi võetakse vastu järgmistesse meetmetesse:

Meede 4.1 Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine (külade investeeringutoetuse meede). Toetuste kogusumma on 176 768 eurot.

Meede 1.2 Mikroettevõtluse areng (mikroettevõtete investeeringutoetuse meede).Toetuste kogusumma on 89 126 eurot.

Meede 4.2 Külade omaalgatuse ja sotsiaalse aktiivsuse edendamine (külade ürituste meede). Toetuste kogusumma on 25 995 eurot.

Soovitame taotlused saata esialgu digitaalsel kujul ja hiljem pärast tehnilist kontrolli paberkandjal kahes eksemplaris.

Infopäev projektitoetuse taotlejatele

Neljapäeval 26. juulil algusega kell 15.00 toimub Rapla Maavalitsuse hoone II korruse väikeses saalis tuba 204 järjekordne infopäev. Infopäev on mõeldud projektitoetuse taotlejatele selle aasta sügiseses voorus.  Korraldame ühtse infopäeva kõikidele meetmetele – 1.2. Mikroettevõtluse areng, 4.1. Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine ja 4.2. Külade omaalgatuse ja sotsiaalse aktiivsuse edendamine. Üksikasjalikumat nõu konkreetsetes taotlusküsimustes saate kohapeal küsida nõustajate käest.  Meetmeid nõustajvad Iris Haiba  ja Maimu Niitsoo (meede 1.2).

Taotluste esitamise tähtaeg Raplamaa Partnerluskogule on esmaspäeval 13. augustil (õhtuni).  Taotluste määramise lõplikud otsused PRIA-st saadakse kätte  kõige hiljemalt 2012.a detsembri lõpuks.

Praeguse seisuga projektide taotlemise korras ja tingimustes muudatusi võrreldes aasta alguse voorudega, ei ole.

Ehituslike ja soetustega seotud projektitaotluste esitamisel pidage silmas, et Põllumajandusministeeriumi nõue on, et projektid peaksid saama ellu viidud kõige hiljemalt 2013.a lõpuks.  Selleks ajaks peavad olema ostetud seadmed, lõpuni tehtud ehitustööd ja saadud KASUTUSLOAD.  PRIA-l on õigus tagasi lükata projekti taotlused, millest on näha, et tegevustega ei saada valmis 2013.a. lõpuks.  See nõue on seotud Euroopa Liidu praeguse eelarveperioodi  2007-2013. lõppemisega. Perioodi lõpuks peavad olema eraldatud toetused ära kasutatud, vastasel korral võib Euroopa Komisjon hakata vähendama Eestile järgmisel perioodil eraldatavad rahalisi vahendeid põhjusel, et ei suudetud ära kasutada eelmise eelarveperioodi raha.

Algas rahvusvaheline maaelu alane fotokonkurss

Loe infot konkursi kohta Põllumajandusministeeriumi Maamajanduse Infokeskuse kodulehelt

http://maainfo.ee/index.php?article_id=2421&page=3265&action=article

Raplamaa telesaated eetris vaadatavad

Raplamaa Partnerluskogu tellimisel valmisid maikuus kolm telesaadet sarjast Mina elan siin, millest kajastatakse maaelu Kohila, Käru, Juuru, Kaiu, Kehtna valdades. Telesaated on ekraanil laupäeviti TV3-s kell 19.30.

Telesaateid saab taasvaadata järgmise lingi all http://www.tv3play.ee/program/minaelansiin

Powered by WordPress and ThemeMag