LEADER määrusest on uus redaktsioon

Põllumajandusminister allkirjast LEADER meetme määruse uue redaktsiooni 25. juulil 2011, mis muudab muuhulgas ka projektitaotluste kuludeklaratsiooni vormi.  Määruse uus redaktsioon ja uus kuludeklaratsiooni vorm on kättesaadavad rubriigis Ülddokumendid. Palume esitada kuludeklaratsioonid uuel vormil.

Lisame Põllumajandusministeeriumi selgituse määruse uue redaktsiooni kohta allpool.

Leader_EE_muutmine

Raplamaa Partnerluskogu võtab tööle arendusjuht-projektinõustaja

Raplamaa Partnerluskogu võtab konkursi korras tööle arendusjuht-projektinõustaja

Arendusjuht-projektinõustaja peaülesandeks on Raplamaa Partnerluskogu strateegia elluviimisel projektiideede sõelumine, projektitaotlejate nõustamine, esitatud projektitaotluste menetlemine, projektitaotluste ettevalmistamine hindamiskomisjonile esitamiseks, kinnitatud projektitaotluste nõustamine PRIA-ga suhtlemisel. Arendusjuht analüüsib Raplamaa Partnerluskogu strateegia meetmete efektiivsust, teeb ettepanekud meetmelehtede täiendamiseks, uute meetmete väljatöötamiseks,  erinevate strateegia elluviimist puudutavate aktide koostamiseks või täiendamiseks, peab ühendust Maamajanduse Infokeskusega ja PRIA-ga strateegia elluviimise küsimustes.

Arendusjuht-projektinõustajale esitatavad nõuded: kõrgharidus (vähemalt bakalaureus või sellega võrdustatud), inglise keele kirjalik ja suuline oskus, soovituslikult soome või saksa keele oskus,  vähemalt 4-5 aasta töökogemus projektide koostamise ja elluviimise valdkonnas või projektinõustamise valdkonnas, kontoritarkvara (tekstitöötlus, andmetöötlus, esitlus) valdamine.  Soovitavad on teadmised kohaliku omavalitsuse, ettevõtluse ja kolmanda sektori töö üldpõhimõtetest, meediaga suhtlemisest, hea suhtlemise ja esinemise oskus, strateegilise mõtlemise oskus,  kogemus dokumentide, s.h.  eelarvete ja aruannete koostamisest ja kontrollimisest.

Kandideerijatel esitada Raplamaa Partnerluskogule 5. Augustiks 2011 kl 17  avaldus kandideerimiseks koos lühikese (kuni üks A4 lehekülg) põhjendusega  kandideerimise põhjustest ning allpool lisatud vormikohane CV (järgneb allpool).  Dokumendid saata e-kirja teel digiallkirjastatuna aadressil jaak@raplaleader.ee või tuua Rapla Maavalitsuse valvelauda või saata postiga aadressil Raplamaa Partnerluskogu, Tallinna mnt 14, 79513 Rapla märgusõna Konkurss (kõige hilisem postitempli kuupäev 5. August 2011)

Raplamaa Partnerluskogu juhatus teeb valitud kandidaadi teatavaks 10. Augustiks 2011

Arendusjuht – projektinõustaja võib tööle asuda 1. Septembril 2011

ELULOOKIRJELDUS

Registreerunutele

Testikas

Algab noortetöö meetme sügisene põhivoor

5-12. detsembrini on põhivoor meetme 5.1 Inimressurssi ja sotsiaalse kapitali arengu toetamise projektide esitamiseks.

Algab noortetöö meetme sügisene eelvoor

21. novembril 2011 algab meetme 5.1 Inimressurssi ja sotsiaalse kapitali arendamine (noorsootöö projektid)  täiendava taotlusvooru eelvoor. Eelvooru ajal nõustatakse taotlejaid ja parandatakse projektitaotlusi. Eelvooru läbinud projektid lähevad edasi põhivooru. Eelvoor lõpeb 05. detsembril 2011.

Soovitame taotlejatel esitada oma projektitaotlused EELVOORU.  Eelvoorus vaatab projektinõustaja põhjalikult läbi esitatud dokumendid, teeb soovitused puuduste kõrvaldamiseks ning  vajalike lisadokumentide esitamiseks. Kolm nädalat kestva eelvooru jooksul on taotlejatel piisavalt aega taotluste viimiseks nõuetekohasesse olukorda, dokumentide väljavahetamiseks, ümbertegemiseks ning lisamiseks. PÕHIVOORU esitatud taotlused vaadatakse eksperdi poolt läbi ja puuduste avastamisel antakse aega viis tööpäeva nende kõrvaldamiseks. Viie tööpäeva jooksul parandamata jäänud taotlused ei kuulu hindamisele.

Külade omaalgatuse ja sotsiaalse aktiisuse edendamise meetme põhivoor algab

5. detsembril 2011 algab meetme 4.2 Külade omaalgatuse ja sotsiaalse aktiivsuse edendamine põhivoor, mis kestab 9. detsembrini 2011.

Külade omaalgatuse ja sotsiaalse aktiivsuse edendamise meetme eelvoor algab

21. novembril algab meetme 4.2 Külade omaalgatuse ja sotsiaalse aktiivsuse edendamine taotluste eelvoor. Eelvooru ajal nõustatakse taotlejaid ja parandatakse projektitaotlusi. Eelvooru läbinud taotlused lähevad otse põhivooru.  Eelvoor lõpeb 05. detsembril 2011.

Soovitame taotlejatel esitada oma projektitaotlused EELVOORU.  Eelvoorus vaatab projektinõustaja põhjalikult läbi esitatud dokumendid, teeb soovitused puuduste kõrvaldamiseks ning  vajalike lisadokumentide esitamiseks. Kolm nädalat kestva eelvooru jooksul on taotlejatel piisavalt aega taotluste viimiseks nõuetekohasesse olukorda, dokumentide väljavahetamiseks, ümbertegemiseks ning lisamiseks. PÕHIVOORU esitatud taotlused vaadatakse eksperdi poolt läbi ja puuduste avastamisel antakse aega viis tööpäeva nende kõrvaldamiseks. Viie tööpäeva jooksul parandamata jäänud taotlused ei kuulu hindamisele.

algab meetme 4.1 taotluste põhivoor

31. oktoobril algab meetme 4.1 Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine taotluste põhivoor. Põhivooru saab taotlusi esitada kuni 04. novembrini 2011

algab asulate füüsilise elukeskkonna parendamise meetme eelvoor

Meetme 4.1 Asulate füüsilise elukeskkonna parendamine eelvoor algab 03. oktoobrist ja kestab 28. oktoobrini. Eelvooru ajal nõustatakse taotlejaid ja parandatakse projektitaotlusi, mis seejärel suunatakse põhivooru. Soovitame taotlejatel esitada oma projektitaotlused EELVOORU.  Eelvoorus vaatab projektinõustaja põhjalikult läbi esitatud dokumendid, teeb soovitused puuduste kõrvaldamiseks ning  vajalike lisadokumentide esitamiseks. Kolm nädalat kestva eelvooru jooksul on taotlejatel piisavalt aega taotluste viimiseks nõuetekohasesse olukorda, dokumentide väljavahetamiseks, ümbertegemiseks ning lisamiseks. PÕHIVOORU esitatud taotlused vaadatakse eksperdi poolt läbi ja puuduste avastamisel antakse aega viis tööpäeva nende kõrvaldamiseks. Viie tööpäeva jooksul parandamata jäänud taotlused ei kuulu hindamisele.

Toetuste tingimused muutusid

Raplamaa Partnerluskogu üldkoosoleku 14.06.2011 otsustest lähtuvalt tegi Raplamaa Partnerluskogu juhatus otsusega 30. 06. 2011 muudatused Raplamaa Partnerluskogu toetuse meedete meetmelehtedesse. Muudatustega lihtsustatakse taotlejatele esitatavaid nõudeid ning suurendatakse toetuse summasid.

Muudatused on järgmised:  

Meede 4.1 Asulate füüsilise elukeskkonna arendamine. Võrdsustatakse kohalikule omavalitsusele ja MTÜ või SA taotlejale antava toetuse määr ühele taotlejale ühes voorus kuni 63 911 eurot.   Taotluse dokumentidele lisatakse taotleja poolt vabas vormis selgitus, kuidas taotleja katab nõutava omafinantseeringu.

Meede 1.2 Mikroettevõtluse areng.  Investeeringu toetuse summa kahekordistatakse, uus maksimaalne summa 31 955 eurot 82 senti. Taotleja ei pea investeeringu toetuse taotlemisel esitama enam äriplaani, vaid investeeringu kirjelduse (investeeringu sisuline olemus, tehnilise ja majandusliku efektiivsuse näitajad, investeeringu kasumlikkus, investeeringu innovaatilisus, investeeringu mõju tööhõivele). Alustava ettevõtte puhul jääb kehtima äriplaani nõue.

Meede 3.1  Pehmendati nõuet taotlejale punkt 4. Taotleja sab olla Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas registreeritud ja tegutsev MTÜ ja SA, kelle põhikirjast on arusaadav, et taotleja on seotud või tegeleb eesti rahvakultuuri, pärimustraditsioonide, kohaliku idenditeedi ja omapära säilitamisega ning arendamisega.  Pehmendati esitatavate dokumentide nõuet, enam ei ole vajalik majandusaasta aruande esitamine, vaid selle asemel lihtsustatud dokumendid  – tegevuse aruanne, bilanss, kulude-tulude aruanne, võimaldavad veenduda, et taotleja ei ole majanduslikes raskustes. Taotluse dokumentidele lisatakse taotleja poolt vabas vormis selgitus, kuidas taotleja katab nõutava omafinantseeringu. Maksimaalset toetussummat suurendati 6391 euroni ühe projekti kohta.

Meede 4.2 Külade omaalgatuse ja sotsiaalse aktiivsuse edendamine. Pehmendati esitatavate dokumentide nõuet, enam ei ole vajalik majandusaasta aruande esitamine, vaid selle asemel lihtsustatud dokumendid  – tegevuse aruanne, bilanss, kulude-tulude aruanne, võimaldavad veenduda, et taotleja ei ole majanduslikes raskustes. Taotluse dokumentidele lisatakse taotleja poolt vabas vormis selgitus, kuidas taotleja katab nõutava omafinantseeringu. Maksimaalset toetussummat suurendati 6391 euroni ühe projekti kohta.

Meede 5.1 Inimressurssi ja sotsiaalse kapitali arengu toetamine. Pehmendati esitatavate dokumentide nõuet, enam ei ole vajalik majandusaasta aruande esitamine, vaid selle asemel lihtsustatud dokumendid  – tegevuse aruanne, bilanss, kulude-tulude aruanne, võimaldavad veenduda, et taotleja ei ole majanduslikes raskustes. Taotluse dokumentidele lisatakse taotleja poolt vabas vormis selgitus, kuidas taotleja katab nõutava omafinantseeringu. Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 5000 eurot.

MUUDETUD meetmelehed on üleval meetme linkide all

Powered by WordPress and ThemeMag