Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamise projektide menetluse esimene etapp lõppes

Raplamaa Partnerluskogu strateegia meetme “Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine” projektide menetlemise esimene etapp jõudis lõpule.  Hindamiskomisjon koostas projektide paremusjärjestuse ja partnerluskogu juhatus kinnitas selle ning tegi PRIA-le ettepaneku projektide rahastamiseks vastavalt Raplamaa Partnerluskogule ettenähtud  eelarvelisele rahasummale.

Projektide vastuvõtt toimus kuni 2. maini 2016, millele järgnes taotluste parandamine ja täiendamine.  25. maist alates hindas projekte hindamiskomisjon, kes  käis kohapeal  vaatamas kõiki esitatud projektitoetuse taotlusi. Komisjon, mida juhtis EAS kogemusega ettevõtlusnõustaja Egon Eiche, koosnes Raplamaa Partnerluskogu  piirkonnas valdade Leader sidusrühmade poolt välja valitud liikmetest, kellel kõigil on praktiline kogemus töötamiseks ettevõtluses.  Komisjon külastas LEADER objekt 31. mail ja 2. juunil.   Edasi järgnes kõikide projektitaotluste hindamine, iga komisjoni liige andis igale projektile  neli erinevat hinnet vastavalt projektide hindamiskriteeriumidele.  Antud hinnete alusel kujundas komisjon iga projekti keskmise hinde ja nende põhjal paremusjärjestuse.

Juhatuse poolt kinnitatud paremusjärjestus koos projektitaotlustega edastati e-PRIA  programmi kaudu edasi.  Nüüdseks on PRIA-l aega kolme kuu jooksul menetleda esitatud taotlusi ja teha lõplik otsus taotluse rahuldamisest või mitterahuldamisest.  Pärast PRIA otsus avalikustatakse Raplamaa Partnerluskogu kodulehel  rahuldatud taotluste nimekiri. Taotlejad saavad teavet oma projekti kohta kas oma e-posti aadressile (juhul, kui nad on teinud vastava märke e-PRIA kasutajaks registreerides) või oma e-PRIA kasutaja kontol lingi all Teated.

 meetme 2 projektitaotluste ülevaade

tulevane teenindusruum     edukas turismiettevõtja soovib laieneda     arenev puiduettevõte investeerib     mikroettevõte vajab abi

mikroettevõtte tootmisruum   tootmine käib hooga        turismiettevõtja tutvustab projekti 2     uudne turismiteenus fatbike uue investeeringu vajadust selgitamas    väikeettevõtevajab uusi tootmisseadmed       turismiettevõtja tutvustab projekti 2       turismiettevõtja tutvustab projekti

 

Märjamaa valla LEADER sidusrühma suvetalgud Tolli külas 07. mail ja 2. juulil

Märjamaa valla LEADER sidusrühmas viiakse läbi suvised külaelul edendamise ürituse – külakoosolek ja suvetalgud TOLLI külas. Ürituse korraldaja on Raplamaa Partnerluskogu liige MTÜ Külade Ühendus TOKK.

Tolli külas toimusid talgud kahes jaos. Tegemist oli nii palju, et ühe korraga ei saadud töid tehtud.

Laupäeval 7. mail koguneti Tolli külaplatsile ja asuti tööle. Külaplats koristati risust ja prahist, koristati küla läbiva tee ääred ja alustati varjualuse ehitamisega.

Laupäeval 2. juulil kogunetakse kella 10-ks  Tolli küla külaplatsile, kus lõpetatakse külaplatsil varjualuse ehitus, remonditakse laululava põrand, remonditakse võrkpalliväljak,  niidetakse ja trimmerdatakse külaplats. Jätkuvalt arutatakse külaelu arendamist Märjamaa vallas, s.h. euroopa liidu ühtse põllumajanduspoliitika  ja maaelu arengukava  programmi LEADER elluviimist. Arutelust võtavad  osa võtavad Raplamaa Partnerluskogu juhatuse liikmed ja büroo töötajad.

Ürituse eest vastutab Elle Vesinurm,  info tolliküla@gmail.com

Tolli küla talgutega ehitati külaplatsile varjualune

Tolli küla talgutega ehitati külaplatsile varjualune

Talgud 02,07,2016 001 Talgud 02,07,2016 012 Talgud 02,07,2016 021

Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolek

Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolek toimus neljapäeval 16. juunil kl 17 Rapla Kultuurikeskuses.

Koosolekul tehti kokkuvõtted 2016.a. taotlusvoorudesse  esitatud projektidest.  Kolme taotlusvooru esitati tavalisest oluliselt rohkem projektitoetuse taotlusi. Hindamiskomisjonid on oma tööd lõpetamas, juhatus kinnitab oma otsusega taotluste paremusjärjestused ja esitab PRIA-sse ettepaneku taotluste rahastamiseks. PRIA otsused tulevad oodatavalt septembri keskpaigas, siis avaldatakse ka rahuldatud taotluste nimekiri.

Pärast PRIA poolsete otsute kinnitamist, alustab Raplamaa Partnelruskogu sügisel projektide elluviijate koolitamisega, et tagada projekti tõrgeteta läbi viimine. Koolitus keskendub hangete korraldamisele ja raamatupidamislike dokumentide õigele vormistamisele. Koolitusega tahetakse hõlmata kõiki, kes saavad PRIA-st taotluste rahuldamise otsuse, seepärast tehakse koolitused piirkonniti.

Koosolekul arutati 2017.a. taotlusvoorude  läbiviimist ja kinnitati 2017.a. kevadel kolmes meetmes taotlusvoorude korraldamist (meede 1 nn. külainvesteeringud, meede 2 ettevõtluse investeeringud ja teadmussiire, meede 3 kogukonna edendamise pehmed projektid).  Meetmevoorude kogumahuks kinnitati 2017.aastaks 900 000 eurot, millest kuni 60% jääb külainvesteeringutele, kuni 30% ettevõtlusele ja kuni 12%  kogukonna edendamise pehmete ühisprojektide meetmele.

Otsustati avada ka Raplamaa Partnerluskogu strateegia meede koostöövõrgustike arendamiseks, mille alla mahuvad eeskätt koostöö projektide taotlused, kus partneriteks on vähemalt kaks LEADER tegevusprojekti. Koostöö meede on avatud jooksvalt ja selle suurus täpsustatakse vastavalt  projektitaotlustele.

Koosolekul anti nõusolek toetada erandkorras  90% ulatuses taotluse esitanud ettevõtluse investeeringuprojekte, mis vabaturu tingimustes ennast ära ei tasuks (niinimetatud kogukonnateenuste projektid).

Koosolekul otsustati  heaks kiita idee koostöö projektide tegemiseks  Raplamaa Partnerluskogu ning Soome Nurmijärvi piirkonna LEADER tegevusgrupi EMO Ry vahel.  Soomlaste poolelt tuli ettepanek koostööks, mis oleks  keskendunud kolmele tegevuse suunale: esiteks noorte muusikahuviliste ja  muusikakoolide vaheline koostöö,  mis sisaldab ühiseid muusika õpitubasid, vastastikuse muusikakultuuri tutvustamist;  teiseks kogemuste õppimine, kuidas on hästi korraldatud omavalitsuste ja mittetulundusühingute koostöö ning selle alane parima praktika tutvustamine;  kolmandaks suuremate  külakogukondade tegevuse ürituste korraldamine, millega tähistada Soome ja Eesti iseseisvuse sajandat aastapäeva. Programmi üks tipphetki on Nurmijärvi vallas Klaukkalas uue kultuurikeskuse avamine oktoobris 2017, mille jaoks tahetakse ettevalmistada osaliselt ühine programm. Projekti soovitakse kaasata ka Läti ja Rootsi LEADER tegevusrühmi.

Koosolekul otsustati heaks kiita idee loovus- ja  osalusturismi arendamise koostöö projektile, mille ettepanek tuli Austria Steiermargi liiduma LEADER tegevusgrupilt Oststeirisches Kernland. Projekt, mis mõneti oleks jätkuks 2010 – 2014 toiminud Cultrips projektile,  keskenduks kohalike kultuuriväärtuste laialdasele tutvustamisele ja külastajaile võimaliku osalemise loomisele. Projekt sisaldab kohalike kultuuriväärtuste, traditsioonide, kommete jm. väljaselgitamist, kaardistamist, hindamist,  programmi koostamist, koostöövõrgustiku arendamist,  kohalike giidide ettevalmistamist, teabematerjalide koostamist ja välja andmist. Projekti tahetakse kaasata veel erinevate riikide LEADER tegevusrühmi.

Koosolekul otsustati täiendada Raplamaa Partnerluskogu põhikirja osa 6, mis puudutab koosoleku kokkukutsumist ja otsustusvõimelisust. Kinnitati 2015.a. majandusaasta aruanne.

Koosolekul võttis sõna Rapla valla külade ühenduse esindaja Tiit Tammsaar, endine Riigikogu liige ja põllumajandusminister, kes teavitas koosolekut, et Riigikogus on moodustatud LEADER programmi toetusrühm. Toetusrühma ülesandeks jääb aidata seadusandlikult kaasa LEADER programmi elluviimise tõhustamisele.

DSC_1144

Järlepa LEADER üritus

Raplamaa Partnerluskogu Juuru valla LEADER sidusrühm korraldab reedel 24. juunil  Järlepa piirkonna seltside Järlepa Kodukultuuri Selts,  Mahtra Rahvakooli selts ning piirkonna ettevõtjate kogukonna elavdamise ürituse.

Loe lähemalt juuru-sidusruhm-jarlepa-jaanitule-uritused-kava

Juuru valla LEADER sidusrühm korraldab 25. juunil kogukonna liikumise ürituse

Juuru valla LEADER sidusrühm korraldab kohaliku omavalitsuse  asutuse  Juuru rahvamaja ja Juuru vallas tegutsevate mittetulundusühendustega koostöös traditsioonilise kogukonna ürituse.

Loe lähemalt paevakava-juuru-sidusruhma-urituse-jaanipaeva-uritused

Raplamaa Partnerluskogu korraline aastakoosolek

Raplamaa Partnerluskogu korraline aastakoosolek (üldkoosolek) toimub neljapäeval 16. juunil 2016 algusega kl 17  Rapla Kultuurikeskuse saalis.

Päevakorras

 1. Raplamaa Partnerluskogu 2016.a.meetmete  taotlusvoorude läbiviimisest ja  tulemustest.
 2. Raplamaa Partnerluskogu 2017.a. meetmete taotlusvoorude korraldamisest.
 3. Üldkoosoleku nõusoleku andmine kogukonnateenuste projektitaotlustele.
 4. Üldkoosoleku nõusoleku andmine rahvusvahelisteks LEADER koostöö projektideks.
 5. Raplamaa Partnerluskogu 2015.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
 6. Raplamaa Partnerluskogu põhikirja valitud sätete muutmine.

Koosolek kestab orienteeruvalt kaks tundi

Koosoleku materjalid:

 1. Rahvusvaheline LEADER koostööprojekt Nurmijärviga ETTEPANEK
 2. Ettepanek rahvusvahelises LEADER koostööprojektis osalemiseks
 3. Selgitus Raplamaa Partnerluskogu põhikirja muutmise juurde
 4. Raplamaa Partnerluskogu põhikirja muudatus ettepanek koos parandustega
 5. Raplamaa Partnerluskogu 2015.a majandusaasta aruanne
 6. Revisjon-partnerluskogu 2015.a.

Rapla valla kantides toimuvad arengukoosolekud

Raplamaa Partnerluskogu Rapla valla LEADER sidusrühma liikme MTÜ Rapla valla külade ühenduse eestvedamisel toimuvad Rapla valla tõmbekeskuste piirkondades (nn.kantides) kevadised arengukoosolekud. Üritused toimuvad koostöös Rapla vallavalitsusega.

Arengukoosolekutel kantides arutatakse kantide arengukavades täiendamist ja arendamist, keskendutakse kantide arengu sõlmküsimustele, selgitatakse Euroopa Liidu regionaalsete arenguprogrammide,  samuti Eesti riikliku maaelu arengukava  2014-2020 ja Raplamaa Partnerluskogu strateegia 2014-2020 kasutamist kantide arendamisel.

Kantide arengukavade vestlusringid 2016

Raplamaa Partnerluskogu kutsub aktiivselt osa võtma kantide arengukoosolekutest.

Kevadised talgud LEADER piirkonnas lähevad täie hooga

Aprillist juunikuuni teevad Raplamaa Partnerluskogu   valdades asuvad LEADER sidusrühmad kevadisi talguid, et suveperioodiks korda seada LEADER  programmi abiga rajatud külaobjektid – külaplatsid, mänguväljakud, terviserajad, puhkealad,  laululavad, spordiväljakud.

RÖA külas Rapla vallast kirjutab Andro Metsis  7. mail toimunud talgutest.  Osalejaid oli meil kokku 28 hinge. Korrastasime ja lakkisime üle mänguväljaku puitelemente. Puidukaitsevahendiga sai üle töödeldud külakiik. Ehitasime külaplatsile teadetetahvli. Puhastasime metasalust ja kõrgepingeliini alust võsast ning tassisime kokku jaanilõkkeks. Samuti alustasime paekividest pitsaahju ehitust, see projekt jätkub kuna segu peab vahepeal kivistuma. Samuti niitsime ära külaplatsi, ajasime laiali mullamutihunnikud ja korrastasime ojaäärset kallast.

 

Ülle Laasner kirjutab Rapla valla küladest

Raka ja Oela küla talgud toimusid 30.04.2016.a. Raka ja Oela külades – osales 36 inimest (Oela 20, Raka 15 inimest, lisaks abilisi Purkust).Koristati Kodila vana kooli ümbrust, võetakse maha kuivanud puid ja põõsaid, tasandati pinnast, suleti hoone uksi ja aknaid kokku ca100m/2, korrastati ja riisuti Oela külaplatsi.LEADERi ja Raplamaa Partnerluskogu uut strateegiat tutvustas MTÜ Rapla Valla Külade Ühendus juhatuse esimees Tiit Tammsaar. Toimus arutelu Oela ja Raka küla arengute teemal – vaadeldi Kodila kandi arengukava kahe aasta perspektiivis ja tehti ettepanekuid.

Nõmme küla talgud toimusid 30.04.2016.a. Nõmme külas kell 16-20. Osales 13 inimest.Viidi läbi kevadkoristus, s. h elektripostide vahetamise käigus maha saetud puude/okste äravedamine lõkkeplatsile, lõkkeplatsi ümbruse üldine korrastamine, ümbritseva maastiku ilmestamine jms vajalik tegevus, mis muutis küla kenamaks.LEADERi ja Raplamaa Partnerluskogu uut strateegiat tutvustab MTÜ Rapla Valla Külade Ühendus juhatuse liige Ülle Laasner. Toimub arutelu Nõmme küla arengute teemal, anti sisendeid Rapla kandi arengukavasse, arutati kevadlaada korraldust 14.05.2016.a.

Kõrvetaguse küla talgud toimusid 07.05.2016.a. Kõrvetaguse külas kell 11-15. Osales 20 inimest üheksast talust.Talgute raames toimus peamiselt ühe teeäärse karjamaa puhastaminepalkide hoiustamise jääkidest, mis oli seisnud 2 aastat koristuse ootuses, kuid mis jäi metsaveo firma polt tegemata ning külaplatsi korrastamine (nottidest jaanilõkke tegemine).Küla koosolekul rääkis Ülle Laasner Raplamaa Partnerluskogu tegemistest ja uuest perioodist ning otsustati teha avaldus vallavalitsusele haldusreformi käigus küla liitumiseks Märjamaa vallaga.

Pirgu külas toimusid külatalgud kevadtalgud laupäeval 30. aprillil 2016. Osales 33 inimest Heakorrastati Pirgu küla ümbrust ja terviserada. Värviti istepinke, bussipeatust, liivakaste, terviseraja objekte. Ehitati tiigi äärde puidust tugistend, kuhu kinnitati päästerõngas.  Peeti külakoosolek küla arengu üle arutamiseks. Üritust vedasid Urmas ja Lea Tammemäed.

 

kevadtalgud-2016 Pirgu külas

Kehtna vallast teatatakse:

LEADER  kevadtalgud Inglistel piirkonnas Saidapere külaplatsil.

07. Mail 2016 sai Saidaperes tehtud järgmised tööd:

 1. Teeääred riisutud, praht põletatud
 2. Külaplats riisutud ja niidetud
 3. Külamaja katus puhastatud lehtedest ning okstest
 4. Lillepeenrad rohitud
 5. Õuelilled istutatud
 6. Platsi äärest võsa lõigatud
 7. WC üle värvitud
 8. Mehed tõid vanurile metsast küttepuid (osa jäi veel tuua)
 9. Talgupäev lõppes ühise supisöömisega ja küla koosolekuga, kus arutati külas toimuvast ning tutvustati LEADER tegevust Raplamaal.

Talgulisi kokku 18 inimest.

Talgujuht Kadi Lee tel. 5041425

LEADER talgud Ingliste piirkonnas Ingliste külas

07.05.2016 kell 11.00-17.00

 • Koguneti Ingliste parki, kokku tuli 27 talgulist.
 • Korrastati Ingliste küla mõisapargi laululava.  Tee äärtest korjati prügi, et küla ilmet parandada. Koristati ära vanad maha langenud puud ning veeti jõest välja puid ja oksi.
 • Ehitati jõe äärde ujumisrõnga alus (katusega) infotahvliga, kuhu kinnitati päästerõngas ja viskeliin.
 • Värviti üle punase silla konstruktsioonid.
 • Parandati külas olevate lillekastide olukorda ning istutati uusi lilli.
 • Talgupäeva lõpus toimus ühine söömaaeg, kus tutvustati ja arutati LEADER tegevust.
 • Talgujuht Kaisa Vahtmäe, tel. 53320129.

LEADER kevadtalgud Ingliste piirkonnas Lau külas

Lau küla kevadtalgutel osales 27 inimest. Töid alustati kell kümme varem kokkulepitud objektidel. Korrastati endise vallamaja, koolimaja ja kaupluse asukohti. Külatahvel sai “mütsid” pähe ja kauni lillepeenra. Paigaldati uusi postkaste ja korrastati varem paigutatud postkastide ümbrust. Talgupäev lõppes kell kaks ühise supisöömise ja küla koosolekuga, kus arutati ka LEADER tegevust Raplamaal.

Talgujuht Aare Hindremäe. tel. 5117345

Kokku osales Ingliste piirkonna talgutel 72 inimest! Ülevaate koostas Aare Hindremäe


 

 

Talgute koordinator Ethel Eharand teatab Märjamaa vallast Russalust

Russalus toimusid 1.mail juba 15 aastat järjest kevadtalgud. Inimesi oli väljas 26, kellest varasemad alustasid juba hommikutundidel ja viimased lahkusid alles kella kuue ajal. Kuna ilm talgulisi soosis, sai tehtud väga palju töid. Nendest tähtsamad: siluti ja täideti pinnast nii masinatega kui käsitsi, istutati territooriumi piirile elupuud, riisuti ja puhastati õueala talvisest risust. Külamajas tehti kevadised sansõlmede hooldustööd ja parandati teise korruse koridori lagi.Teavitamine oli stendidel, kodulehel ja facebookis.

Jürgen Kusmin teatab Märjamaa vallast Veliselt

Velise küla elanikud kogunesid talguid läbi viima Sillaotsa talumuuseumisse 07.mail 2016. Kokku tuli 32 külaelu edendajat, kes korrastasid talumuuseumi territooriumi algavaks kevad-suviseks hooajaks. Arutati Sillaotsa talumuuseumi kasutamise võimalusi noortele maaelu traditsioonide tutvustamiseks ja maaelu ning maaettevõtluse propageerimiseks.

Naistevalla külas Märjamaa vallas toimusid külatalgud 7. mail.  Korrastati LEADER toetusega rajatud objekti Naistevalla külamaja ja selle ümbrust. Osales 29 inimest. Üritus vedas  Avo Vassar

Naistevalla talgud img_7573 img_7582

Naistevalla talgud 2 img_7645 img_7647

Talgud Kehtna vallas Kaerepere külade piirkonnas

Talgute koordinaator Helen Link teatab

Viidi läbi LEADERi teemaline infopäev koos talgutega Raplamaa Partnerluskogu strateegia rakendamise elluviimiseks ja kohaliku sidusrühma arendamiseks:

 1. Valtu-Nurme külas : 30.aprillil 10.00- 16.00 ja 17.30-21.00 Ürituse sihtgrupp/kasusaajad: Valtu-Nurme küla elanikud – planeeriti 30 osalejat, osales 34 inimest.
 2. Kaerepere alevikus 4.mail kell 10.00-15.00 ja 7.mail 2015 kell 10.00-15.00

Ürituse sihtrühm/kasusaajad: Kaerepere aleviku elanikud – planeeriti 100 osalejat, osales  kokku143 inimest.

Kokku osales kahes piirkonnas talgupäevadel 177 inimest.

Tehtud tegevused ja tööd:

Valtu-Nurme küla:

Valtu-Nurme külas peeti talguid 30.aprillil. Talgutöödena puhastasime külaplatsi ümbruse, korrastasime lõkkeaseme  kasutushooajaks, puhastasime katusealuse ning selle inventari, tegime külasiltide viimistlushoolduse, puhastasime  teepeenrad  prügist, kividest, risust ja võsast, et hõlbustada niitmist ja lumetõrjet. Samuti puhastasime metsaaluse  ning võtsime  võsa ja korjasime  ja põletasime oksad.Pausi ajal sõime koos talgusuppi ja  kooki ning jõime morssi. Pärast toimus volbrituli ja talguvorstide söömine  ning Leader infopäev, kus arutasime LEADER programmi uute võimaluste ärakasutamise võimalusi.

Kaerepere alevik:

2.mail korjasid koolilapsed koos õpetajatega prahi teeäärtest alates Viljandi poolt sissesõites kuni Kumma külani ja kogu aleviku territoorium koos kooli laulukaare alusega. Samal päeval riisusid Valtu LA Pesapuu töötajad ala majandusparklast kiigeplatsini ja lasteaia peasissekäigu ees oleva haljasala parkla ja suure tee vahel

Kaerepere alvikus kogunesime talgupäeval 7. mail Kaerepere seltsimaja ette. Talgulised jagunesid Estonia järve äärde, kus talgutöödena paigaldasime Estonia järve äärde veeohutuspüstaku ja koristasime rannaala sodist ja korraldasime sealt sodi ära viimise.

Teine seltskond koristas Kaerepere alevikus elumajade, Valtu Seltsimaja ning Staadioni ümbruse sodist  ja lehtedest. Korraldasime ka kogu sodi  ära viimise.Toimus ühine talgusupi söömine,  morsi joomine ja talgulistele  LEADER programmi uute võimaluste tutvustamine. Talgulistel oli võimalus tasuta ujuda Valtu spordimajas kupongi esitamisel ja saada tasuta osa õhtusest peost talgupassi esitamisel.

 

talgud Valtu Nurme LEADER objektil

Talgud Valtu Nurme LEADER objektil  külaplatsil ja laululaval

DSC07700 (1)

Suvistepühade üritus Sillaotsa Talumuuseumis

Laupäeval 14. mail kl algusega kl 14 korraldati  Märjamaa valla LEADER sidusrühma toetusel  Märjamaa valla Sillaotsa talumuusemis  piirkonna eripära ja  maaelu pärimustraditsioone tutvustav ja arendav üritus Suvisted Sillaotsal.

Suvistete ürituse käigus tutvustati osalejatele omaaegse  eesti taluelu pärimuslikku tegevust – kevadisi tegemisi ja töid taludes, kevadisi ühisüritusi, kombeid, traditsioone.   Aktiivse osaluse vormis kaasatti suvistepühade  rahvakombeid täitma ja tegutsema kõik kaasaelajad. Eriline tähelepanu oli pööratud noortele, kelle jaoks taaaselustatati piirkonna eripäraseid traditsioone.  Kohaliku Valgu Põhikooli õpilased esitasid  ettevalmistatud näidendi  suvistepühadega seotud rahvakommetest “Suviste kased – armukased”.

Ürituse korraldasud  Sillaotsa talumuuseumi hoonetes ja õuel   Raplamaa Partnerluskogu liikmesorganisatsioonid Velise Kultuuri- ja Haridusselts ning Folkooriselts  Kiitsharakad. Suviste traditsioone tutvustaval üritusel osales ligi 70 inimest.

Suvisted Sillaotsal

suvisted_2016a suvisted_2016b suvisted_2016

Kaius korraldati LEADER rattamatk

Pühapäeval 1. mail toimus Kaiu valla LEADER sidusrühma eestvõtmisel koostöös Kaiu vallavalitsuse, külaelu edendajate ja ettevõtjatega rattamatk mööda LEADER  programmist ja teistest maaelu arengu toetustest abi saanud objekte.

Rattamatka kaart ja külastatavate objektide kirjeldused vaata Kaiu rattamatkakaart

Üritust aitasid läbi viia Kaiu külaelu edendajad:

Jaan Valdre – sauna ja pliidi kütmine,

Miidi Pindus, Eve Valdre, Kaja Heinsaar – toitlustamine

Aivo Sildve – registreerija ja Terviseraja tutvustaja,

Sulev Lambasaar – rataste vedu Kaiust Vahastusse

Eerika Reinumägi – objekti tutvustaja

Ants Uustalu – Joogipunkt Ööbiku Gastronoomiatalus

Sirje ja Juhan Laansoo – Joogipunkt Kuimetsa krossirajal

Elmo Hunt – Tolla külaplatsi tutvustus

Heivi Pajula – kontrollpostis tegevus

Ülle Kiviste – tekstide koostamine legendilehele

Kalev Kiviste – üldkorraldus, kaardi kujundamine ning pildistamine

KAIU EKO Metall – tasuta veoauto  jalgrataste transpordiks.

 

Pilte Kaiu rattamatkast

Powered by WordPress and ThemeMag