Kaius korraldati LEADER rattamatk

Pühapäeval 1. mail toimus Kaiu valla LEADER sidusrühma eestvõtmisel koostöös Kaiu vallavalitsuse, külaelu edendajate ja ettevõtjatega rattamatk mööda LEADER  programmist ja teistest maaelu arengu toetustest abi saanud objekte.

Rattamatka kaart ja külastatavate objektide kirjeldused vaata Kaiu rattamatkakaart

Üritust aitasid läbi viia Kaiu külaelu edendajad:

Jaan Valdre – sauna ja pliidi kütmine,

Miidi Pindus, Eve Valdre, Kaja Heinsaar – toitlustamine

Aivo Sildve – registreerija ja Terviseraja tutvustaja,

Sulev Lambasaar – rataste vedu Kaiust Vahastusse

Eerika Reinumägi – objekti tutvustaja

Ants Uustalu – Joogipunkt Ööbiku Gastronoomiatalus

Sirje ja Juhan Laansoo – Joogipunkt Kuimetsa krossirajal

Elmo Hunt – Tolla külaplatsi tutvustus

Heivi Pajula – kontrollpostis tegevus

Ülle Kiviste – tekstide koostamine legendilehele

Kalev Kiviste – üldkorraldus, kaardi kujundamine ning pildistamine

KAIU EKO Metall – tasuta veoauto  jalgrataste transpordiks.

 

Pilte Kaiu rattamatkast

Seoses riigipühaga 1. mai saab projektitoetusi esitada veel 2. mail

Seoses riigipühaga 1. mail  saab projektitoetuse taotlusi meetmetesse  1  ja 2 esitada kuni 2. mai kl 23.59.

See võimalus tuleneb seadusest:

Tsiviilseadustiku üldosa seadus § 136. Tähtpäeva saabumine

(8) Kui tahteavalduse tegemiseks või kohustuse täitmiseks ettenähtud tähtpäev satub riigipühale või muule puhkepäevale, loetakse tähtpäev saabunuks puhkepäevale järgneval esimesel tööpäeval

LEADER kevadised üritused Rapla alevis

Raplamaa Partnerluskogu  Rapla valla sidusrühmas korraldatakse kevadised ühisüritused  ette valmistamaks  saabuva suveperioodi jaoks LEADER projektitoetust saanud objekte. Sellisel viisil kindlustatakse toetatud objektide jätkusuutlik kasutamine.

Laupäeval 7. mail korrastatakse ja remonditakse Rapla ajaloolist kirikuhoonet ja ühte nägusamat avalikku haljasala Raplas – kirikuaeda.

Kiriku talgud 2016

Laupäeval 14. mail korrastatakse ajaloolist Rapla kalmistut, mille rekonstrueerimiseks on lähitulevikus kavas  muuhulgas ka LEADER programmi kaudu.

Kalmistu talgud 2016

LEADER kevadised üritused Juuru vallas

LEADER  Juuru valla sidusrühm korraldab kevadel suurürituse, et suviseks hooajaks korda teha LEADER projektitoetuse abil rajatud Pirgu küla terviserada ja Pirgu küla

30.aprill 2016          algusega   kell 10

toimub kokkusaamisega Pirgu terviseraja parklas

Teeme ära talgupäev „Pirgu küla puhtaks, kenaks“

PÄEVAKAVA:

10.00 – 10.15      Talgupäeva sütitav tervitus, tööülesannete ja –vahendite jaotamine

10.15 – 12.45      Talgutööde läbiviimine, mille käigu toimub puhkeala ujumiskohale veeohutusstendi paigaldamine, rannavolle platsi korrastamine, olemasolevate puidust treeningvahendite, pinkide ja katusealuste töötlemine ilmastikukindlate vahenditega, puhkealalt võsa ning kahjustatud puude eemaldamine, teedeäärse prahi koristus

12.45 – 13.30      Talgute lõpetamine, tee ja pannkoogid, head sõnad

Juuru Leader_-kuulutus_talgupäevaks_30.04.2016

LEADER kevadised külatalgud Rapla vallas

Rapla valla külades toimuvad traditsioonilised külatalgud, mille käigus seatakse korda LEADER programmi toetusega rajatud külaobjekte,  valmistatakse suveperioodiks ette külaplatsid, mänguväljakud, terviserajad. Talgute lõppedes arutatakse oma küla arendamise  tegevusi jooksval aastal.

Laupäeval 30.aprillil algusega kl 11 on LEADER külatalgud Raka ja Oela külades. Külatalgute käigus tehakse  suviseks hooajaks ettevalmistustöid Oela  ülaplatsil ja korrastatakse  vana koolimaja.  Külakoosolekul arutatakse ümbruskonna külade arengu probleeme ja vajalikke ühistegevusi.  Külaüritust koordineerib Tiit Tammsaar

Laupäeval 30. aprillil algusega kl 15  on LEADER külatalgud Nõmme külas.  Tehakse ettevalmistusi suviseks hooajaks, korrastatakse külaplats ja haljasalad. Arutatakse küla arendamise probleeme.

Info Rapla valla külade ühenduselt  Ülle Laasner     laasner@gmail.com

Laupäeval 7. mail algusega kl 10 on külatalgud  RÖA külas

Kutse Röa küla talgutele

7.mail algusega kl 11 on külatalgud Kõrvetaguse küla. Tehakse korda külaplats, külateed. Arutatakse küla arendamise tegevusi. Talgute eest vastutab Ülle Laasner    e-posti aadress laasner@gmail.com

 

 

Mõisakunsti konverents Raikküla mõisas

Reedel 20. mail algusega kl 11 toimub Raplamaal Raikküla mõisas Eesti mõisakunsti tutvustav ja aruta konverents. Konverentsi korraldab MTÜ Raikküla mõis, kes on Raplamaa Partnerluskogu liige ja osaleb aktiivselt LEADER programmis

Teenusel, Tolli külas, Russalus, Velisel ja Naistevallas tulevad kevadised LEADER ühistalgud

Raplamaa Partnerluskogu Märjamaa valla LEADER sidusrühmas tulevad traditsioonilised LEADER kevadised  ühistalgud, mille käigus korrastatakse ja seatakse suveks kasutamiseks valmis PRIA külameetme ning LEADER meetme toetatud objekte. LEADER talgute eesmärk on näidata LEADER  programmi jätkusuutlikkust.

Laupäeval 30. aprillil algusega kl 10.30 ootab Teenuse Naiste Ühendus  kõiki abilisi Teenuse mõisa parki. Toimub PRIA külameetme toel ehitatud objekti Teenuse külamaja juures pargiala ettevalmistus suviseks hooajaks – võsa mahavõtmine, mahalangenud puude ära koristamine.  Ühiselt arutatakse Teenuse küla arendamist ja Eesti Vabariigi 100.aastapäevaks valmistumist.

Infot saab Helle Rehepapilt   helle.rehepapp@gmail.com

1.mail kl 10 toimuvad külatalgud LEADER objektil Russalu külakeskus ning selle ümbruses. Talgud lõpevad külakoosolekuga.

Infot saab Pilvi Reoselt 5211 623

Laupäeval 7.mail algusega kl 12 toimub Naistevalla külas Külaseltsi eestvedamisel ühistalgud, mille käigus korrastatakse ja valmistatakse suveperioodiks ette LEADER toetusega rajatud külamaja ning külaplats.  Ühiselt arutatakse külaelu edendamist tulevikus.

Infot saab Avo Vassarilt  avo.vassar@gmail.com

Laupäeval 7.mail  kl 10 toimub Tolli külaplatsil külatalgud, kus valmistatakse puhkeala ette suvehooajaks ja ehitatakse lahtisele söögikohale varikatus.  Üritus lõpeb külakoosolekuga ja talgusupiga.

Infot saab Elle Vesinurmelt   tollikula@gmail.com

Laupäeval 7.mail kl 10  toimuvad kevadised talgud  LEADER  toetust taotlevad objektil Sillaotsa talumuuseumis  Velise külas . Talgute käigus korrastatakse Sillaotsa talumuuseum  algavaks suvehooajaks.  Talgutele järgneval koosistumisel arutatakse, kuidas LEADER programmi ära kasutada  piirkonna loodusliku ja kultuurilise eripära esiletoomiseks ja väärtustamiseks ning kasutamiseks.  Talgu korraldab  Kalju Idvand,  e-post kalju@velise.ee

 

LEADER sidusrühmades algavad varakevadised ühistööd

Raplamaa Partnerluskogu Kehtna LEADER sidusrühmas algavad juba üheksandat aastat kevadised ühistööd LEADER objektidel.

Ühiselt seatakse kevad-suviseks välihooajaks korda LEADER programmi toetusega rajatud külaplatsid, spordiväljakud, terviserajad, laste mänguväljakud.  Hooldatatakse ja remonditakse külamaju, laululavasid,  külakiikesid, supelkohti.

LEADER sidusrühma korraldatavad lülatalgud toimuvad 30. aprillil 2016. aastal algusega kell 10.00  Kehtna valla Valtu-Nurme külas ja  7.mail algusega kell 10.00 Kaerepere alevikus ja Estonia järve ääres.

Valtu-Nurme külatalgute kavas on :

 1. Talgutöödena puhastame külaplatsi ümbruse, korrastame lõkkeaseme  kasutushooajaks, puhastame katusealuse ning selle inventari, teeme külasiltide viimistlushoolduse, puhastame  teepeenrad  prügist, kividest, risust ja võsast, et hõlbustada niitmist. Samuti puhastame metsaaluse  ning võtame  võsa ja korjame oksad ja põletame.
 2. Toimub ühine talgusupi söömine ja morsi joomine
 3. Talgupäeva õhtu lõppeb koristatud võsa põletamisega volbritulel  ja külakoosolekuga  arutamaks külaelu edasise arendamise küsimusi, s.h. LEADER programmi uute võimaluste ärakasutamist.

Valtu-Nurme ürituse eest vastutav isik on :

Enel Niin ( Valtu-Nurme külavanem) , e-post : Enel.Niin@vet.agri.ee ; telefon: 5099836

Kaerepere aleviku talgupäeva kavas on:

 1. Talgutöödena paigaldame Estonia järve äärde veeohutuspüstaku ja koristame rannaala sodist ja korraldame sodi ära viimise.
 2. Talgutöödena koristame Kaerepere alevikus elumajade, Valtu Seltsimaja ning Staadioni ümbruse sodist  ja lehtedest ning korraldame sodi ära viimise.
 3. Toimub ühine talgusupi söömine,  morsi joomine ja talgulistele  LEADER programmi uute võimaluste tutvustamine.

 

Kaerepre talgute eest vastutav isik on :

Marita Seemer ( MTÜ Arendusselts Koduaseme juhatuse liige) : e-post: mtykoduaseme@gmail.com; telefon: 5341 9634

LEADER_talgukuulutus Valtus

 

Hindamiskomisjonide liikmete koolitus

Kolmapäeval 27. aprillil 2016  kl 16 toimub Rapla maavalitsuse suures saalis Raplamaa Partnerluskogu strateegia meetmete hindamiskomisjonide liikmete koolitus. Koolituse esialgne päevakava on järgmine

 1. Hindamiskomisjoni liikmete tegevuse üldised põhimõtted ja komisjoni liikme eetika. Ettekande teeb Triin Pobbol, Järva Maavalitsuse arengu-ja planeerimisosakonna juhataja, meetme 1 hindamiskomisjoni esimees.
 2. Maaeluministri LEADER määruse sätted, mis puudutavad hindamiskomisjonide tegevust. Ettekande teeb Jaak Vitsur, Raplamaa Partnerluskogu tegevjuht
 3. Raplamaa Partnerluskogu projektide hindamise kord praegusel uuel perioodil. Ettekande teeb Iris Haiba, Raplamaa Partnerluskogu arendusjuht
 4. Kogemused hindamiskomisjonide töö alalt eelmisel LEADER perioodil. Sõna võtavad eelmise perioodi hindamiskomisjonide liikmed.
 5. Tegevus töögruppides  ( hindamiskomisjonide kaupa) hindamise kriteeriumid ja hindamistabelite täitmine, ringsõidud                 objektidel, komisjoni koosolekute läbiviimine ja paremusjärjestuse koost

 

Lõpeb projektitaotluste vastuvõtt meetmesse 1 ja meetmesse 2

01. mail kell 23.59 lõpeb projektitaotluste vastuvõtt meetmesse 1.  Elukeskkonna parendamine ja maaelu põhiteenuste kvaliteedi tõstmine  ning meetmesse 2 Ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamine

Taotlused esitada ainult digitaalselt e-pria keskkonnas  www.pria.ee kodulehe kaudu. Taotluse esitamiseks peab taotleja olema eelnevalt registreerunud e-pria kasutajaks.

Powered by WordPress and ThemeMag