Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolek

Raplamaa Partnerluskogu üldkoosolek toimus neljapäeval 16. juunil kl 17 Rapla Kultuurikeskuses.

Koosolekul tehti kokkuvõtted 2016.a. taotlusvoorudesse  esitatud projektidest.  Kolme taotlusvooru esitati tavalisest oluliselt rohkem projektitoetuse taotlusi. Hindamiskomisjonid on oma tööd lõpetamas, juhatus kinnitab oma otsusega taotluste paremusjärjestused ja esitab PRIA-sse ettepaneku taotluste rahastamiseks. PRIA otsused tulevad oodatavalt septembri keskpaigas, siis avaldatakse ka rahuldatud taotluste nimekiri.

Pärast PRIA poolsete otsute kinnitamist, alustab Raplamaa Partnelruskogu sügisel projektide elluviijate koolitamisega, et tagada projekti tõrgeteta läbi viimine. Koolitus keskendub hangete korraldamisele ja raamatupidamislike dokumentide õigele vormistamisele. Koolitusega tahetakse hõlmata kõiki, kes saavad PRIA-st taotluste rahuldamise otsuse, seepärast tehakse koolitused piirkonniti.

Koosolekul arutati 2017.a. taotlusvoorude  läbiviimist ja kinnitati 2017.a. kevadel kolmes meetmes taotlusvoorude korraldamist (meede 1 nn. külainvesteeringud, meede 2 ettevõtluse investeeringud ja teadmussiire, meede 3 kogukonna edendamise pehmed projektid).  Meetmevoorude kogumahuks kinnitati 2017.aastaks 900 000 eurot, millest kuni 60% jääb külainvesteeringutele, kuni 30% ettevõtlusele ja kuni 12%  kogukonna edendamise pehmete ühisprojektide meetmele.

Otsustati avada ka Raplamaa Partnerluskogu strateegia meede koostöövõrgustike arendamiseks, mille alla mahuvad eeskätt koostöö projektide taotlused, kus partneriteks on vähemalt kaks LEADER tegevusprojekti. Koostöö meede on avatud jooksvalt ja selle suurus täpsustatakse vastavalt  projektitaotlustele.

Koosolekul anti nõusolek toetada erandkorras  90% ulatuses taotluse esitanud ettevõtluse investeeringuprojekte, mis vabaturu tingimustes ennast ära ei tasuks (niinimetatud kogukonnateenuste projektid).

Koosolekul otsustati  heaks kiita idee koostöö projektide tegemiseks  Raplamaa Partnerluskogu ning Soome Nurmijärvi piirkonna LEADER tegevusgrupi EMO Ry vahel.  Soomlaste poolelt tuli ettepanek koostööks, mis oleks  keskendunud kolmele tegevuse suunale: esiteks noorte muusikahuviliste ja  muusikakoolide vaheline koostöö,  mis sisaldab ühiseid muusika õpitubasid, vastastikuse muusikakultuuri tutvustamist;  teiseks kogemuste õppimine, kuidas on hästi korraldatud omavalitsuste ja mittetulundusühingute koostöö ning selle alane parima praktika tutvustamine;  kolmandaks suuremate  külakogukondade tegevuse ürituste korraldamine, millega tähistada Soome ja Eesti iseseisvuse sajandat aastapäeva. Programmi üks tipphetki on Nurmijärvi vallas Klaukkalas uue kultuurikeskuse avamine oktoobris 2017, mille jaoks tahetakse ettevalmistada osaliselt ühine programm. Projekti soovitakse kaasata ka Läti ja Rootsi LEADER tegevusrühmi.

Koosolekul otsustati heaks kiita idee loovus- ja  osalusturismi arendamise koostöö projektile, mille ettepanek tuli Austria Steiermargi liiduma LEADER tegevusgrupilt Oststeirisches Kernland. Projekt, mis mõneti oleks jätkuks 2010 – 2014 toiminud Cultrips projektile,  keskenduks kohalike kultuuriväärtuste laialdasele tutvustamisele ja külastajaile võimaliku osalemise loomisele. Projekt sisaldab kohalike kultuuriväärtuste, traditsioonide, kommete jm. väljaselgitamist, kaardistamist, hindamist,  programmi koostamist, koostöövõrgustiku arendamist,  kohalike giidide ettevalmistamist, teabematerjalide koostamist ja välja andmist. Projekti tahetakse kaasata veel erinevate riikide LEADER tegevusrühmi.

Koosolekul otsustati täiendada Raplamaa Partnerluskogu põhikirja osa 6, mis puudutab koosoleku kokkukutsumist ja otsustusvõimelisust. Kinnitati 2015.a. majandusaasta aruanne.

Koosolekul võttis sõna Rapla valla külade ühenduse esindaja Tiit Tammsaar, endine Riigikogu liige ja põllumajandusminister, kes teavitas koosolekut, et Riigikogus on moodustatud LEADER programmi toetusrühm. Toetusrühma ülesandeks jääb aidata seadusandlikult kaasa LEADER programmi elluviimise tõhustamisele.

DSC_1144