Võimalik taotleda toetust majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas

Toetuse abil luuakse maapiirkonnas, eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades, eeldused uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit.

Toetustaotluste esitamine toimub ainult elektroonselt e-PRIA kaudu 07.-21. septembrini 2022. Taotluste eeltäitmist e-PRIAs enne vooru algust ei toimu.

Toetust saavad taotleda:

  • mikroettevõtjad, kelle omatoodetud põllumajandustoodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu kas koos või eraldi oli mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro ja see moodustas mõlemal majandusaastal üle 50 protsendi tema kogu müügitulust (põllumajandustootjad);
  • mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelev mikroettevõtja, kelle müügitulu oli mõlemal taotluse esitamisele vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro.

 

Toetatavad tegevused:

  • ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, laiendamine või ümberehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras (edaspidi koos ehitise ehitamine) või hoone parendamine;
  • masina, seadme või muu vajaliku sisseseade ostmine ja paigaldamine;
  • rändkaupluse või selle sisseseade ostmine.

 

Täpsem info taotlemise kohta PRIA kodulehel

Allikas: pria.ee