01. detsembril avaneb ettevõtlusele suunatud toetusmeede

Käesoleva aasta 1. detsembril avame toetusmeetme ettevõtluse konkurentsivõime tugevdamiseks. Taotluste vastuvõtt e-prias on avatud 01.-15.12.2022.

Taotlema ootame Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnas registreeritud ja tegutsevaid mikro- ja väikeettevõtteid (VKE) (eraettevõtjaid), sh füüsilisest isikust ettevõtjaid, ettevõtjaid koondavaid ühendusi ja ettevõtlusele suunatud (arendus) tegevusega ühendusi, kes vastavad maaeluministri LEADER rakendusmääruses toodud nõuetele.

Meetmeleht ja lisainfo SIIN

Investeeringutoetuse puhul on toetatavad tegevused:

 • tootmiseks, teenuste osutamiseks või turustamiseks otseselt vajalike uute seadmete ja masinate, sh mootorsõidukite ostmine ja paigaldamine;
 • infotehnoloogilise lahenduse ja tarkvara ostmise ning paigaldamise kulud;
 • käsitöötoodete valmistamiseks töövahendite (tööriistade) ostmine;
 • tootmiseks, teenuste osutamiseks või lühikese tarneahela turustuseks vajalike ruumide ehitamine, renoveerimine ja rekonstrueerimine;
 • projekti objektide (tootmis-ja teenindushoonete) ehitamise ja kasutamisega vahetult seotud väikesemahuliste infrastruktuuri objektide (vee- ja kanalisatsiooni trassid, elektrisüsteemid-paigaldised, juurdepääsuteed jne) väljaehitamine;
 •  ehituseks vajalik tehniline projekteerimine kuni 10% ehitustööde maksumusest, juhul kui on tagatud projekti elluviimise aja jooksul järgnev ehitamine. Projekteerimine ja ehitamine peab olema sel juhul esitatud samas taotluses;
 • ehituse omanikujärelevalve kulud kuni 3% ehitustööde maksumusest.

 

Teadmussiirde projektide (koolitus-teavitustegevus tegevuspiirkonna ettevõtluse arendamiseks) puhul on toetatavad tegevused:

 • teavitus-ja turundustegevused, sh messil ja näitusel oma või mitme ettevõtte ühise ekspositsiooniga osalemine turundusplaani alusel;
 • kuni kolmepäevase kohapeal viibimisega otseselt ettevõtluse alase õppereisi puhul sõidukulud, majutuskulud ja õppereisi objektide külastamise kulud;
 • piirkonna eripära arendamiseks ja sellekohase info levitamiseks ja tegevused nagu teabepäevad, konverentsid, näitused, laadad, samuti vastava infomaterjali (flaierid, voldikud, plakatid, brožüürid, videoklipid jm) väljaandmine;
 • koolitustegevused – kuni kolmepäevaste otseselt piirkonna ettevõtluse arendamisega seostuvate seminaride ja koolitustsüklite läbiviimine piirkonna ettevõtjatele ja ettevõtete ühendustele (lubatud kulud on ruumide rent, koolitaja tasu, koolituseks vajalike materjalide valmistamine).

 

Ühisprojektide (viiakse ellu ühe-kuni nelja aastase tegevuskava alusel vähemalt kahe juriidilise isiku, sh FIE poolt, keda nimetatakse partneriteks. Partneriteks on ettevõte ja teadusasutus või valdkonnas pädev asutus/ühendus) toetatavad tegevused on:

 • ettevõtte ja teadusasutuse vaheline koostöö ettevõtluse arendamiseks, sh uute toodete ja teenuste väljamõtlemiseks, uute tehniliste jm ettevõtluse arendamiseks tarvilike lahenduste väljatöötamiseks ja juurutamiseks;
 • ettevõtte ja ettevõtluse arendamisega tegeleva MTÜ, SA või teise ettevõtte vaheline koostöö ekspordivõimekuse arendamiseks.